คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยๆๆๆ ม.2

10. จปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีฐานยาวเป็นส สามเหลี่ยมรูปนี้เป็นเท่าไร ก. 5 เซนติเมตร อ ' เสื่องซี้ซีจื้งเชี่ เา สองเท่าของส่วนสูง ถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ 36 เซนติเมตร ข. 6 เซนติเมตร ค. 10 เซนติเมตร ง, 12 เซนติเมตร ที่ดินแปลงหนึ่ง ขาว 30 วา กว้าง 16 วา คิดเป็นกี่ไร่ พ ง 1! แอ จ 44ไร่ ม นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มี มีฐานยาว 40 วา สูง 45 วา นาแปลงนี้มีเนื้อที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก. 1ไร่3งาน ย 2ไร่1งาน 2ไร่3งาน ง แรงา ง 4 ปีเื้งซี่ซี่ จากรูป สวนทีแรเงามีพื้นที่กี่ตารางวา 18 ม. 18ม. 48ม. ก. 346 ตารางวา ข. 363 ตารางวา ค. 452 ตารางวา ง. 483 ตารางวา นาแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ต้องการใส่ป จะต้องใช้ปุ๋ยกี่กิโลกรัม 14. ก. 132 กิโลกรัม ข. 148 กิโลกรัม ค. 156 กิโลกรัม ง. 168 กิโลกรัม รูปถี่เหลี่ยมผืนผ้ารูง ปหนึ่ง มีค้านย าวเป็นสองเท่าของค้านกว้าง และ วัดโดยรอบได้ความยาว 120 เมตร รูปสีเหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีด้านกวํ ว้างและ' ค้านยาวเท่าไร ก. 10 และ 15 เซนติเมตร ข. 15 และ 30 เซนติเมตร ค. 20 และ 40 เซนติเมตร ง. ว25 และ 50 เซนติเมตร ส่วนสูงของ 4 ข้าใช้4 ย 40 กรัมต่อเนือที่ ] ตารางเมตร ถ้าใส่ปุ๋ย ในนาทํ

คำตอบ