ภาษาอังกฤษ

ช่วยเค้าที ควรจะตอบยางงายย ข้อ 5 6 7 8 9 10

เรเวรรรรรรนคร๓๓ รนนล 5 ไนน| ต่066 รศุตจุทชลไร กล000. ด กอด 6. งัทนล1 ไต่ทส์ ๐6 กิณา์1 ไท6 ไวไหส่ร 1ฟ์<๑ 6๑๕9 7. งภิท สอ ฝ่าอ ไเลงอ (7ให่ท6อ ทลพุข่? าห้ไนภ์ปนี้ “ --------- /ไก ล๑ ฝ้า6ฯ ไทอลไป่ท ? กําเมล์สุงภายด์ | ไวเวคํา ทมลงอัน๑ราย รอถันไ ลท(| ทลทททกน| ไทรอ๐15? '
หตารการสอน วิชาภาษาอังกฤษถ่าน .-- เขียน อ.31201 ขั้นมัธยนดี, หน่วยการเรียนรู้ที แล 3 515++0 ป้โทจนือก: ไอด(| (ท6 6เอาจ สทฝ์ สทรพล [16 [ 0 เ 1 1 ลยูท่อน]ในทอ 1ท อนร [โลเทท, [1 15 เง โตะ ดนะ ไทดดไป่า เณ ดทงไหอทททอท1 นิ/6 ท6หล แร6 1)[1)] ตะ ลก 00ไวอีกอ4 รตกส โดะ (ท6 ไหด6ร, [ธ์1ร ลทส [ไอพเลร, ไ/6 น5ร6 ท6ทไรล| | กไลท1ร ลทย ฝีา6 ไพ่0-เดะฟี่1ไชล โด 666 สส ท|ลท15. 50 ป่า6่66 สแ หาลท | | 0 ไมทสร ด1 ไห่ไหฝ่5 ฒาส ท|อกไห 01 ห6 ลท15 |ท 0นะ ทฑาา | | [ไท@ ไห่หฝ5 ดล1 ไท56๐1จ 10 ททอ1ด61 เทฑลเทย0๐68. ()ท6๕ ล หอล พ6 รวหลห ญ่| | เฉ 11 (5 01ลท15. ไจ6 อลต 0104อ๕ กัทดร์1ร โหยาท (ไห่4 พลร/. 5ิด๓อน์ทา6ร ทาลทร/ รตุตกัทรหดไร ไท ส1โอหอท1 6๑1615 ๐๑ทา6 10 ๕๓1 ถันโไร. 5๐ น 1 ฏ 1 1 10 0 100. 1ไ๑ ไหไลอ1 รถาล]| มิณ์์1ร, ฝ่า6 ไท่หสร ไป6๐ ๒๑๐51, “1 ต ลก, 1! 1ร งลเข สอไไ๓แอนร. 1ไท6ห อล1 ฝ่าอ๕ทา, ไทลทททว1ไจ/ ลร หฯอ ไกลหอ ป่ท@ “(ไม่ท6: ก พ6 1ปฟี(๕ 10 10016 ล1 ฝ่า6 กิรท 1ท ทํา๐ ทงทิ5. ใหโลทฯ ไตัท5 ๐[ ที่86๕ร, ๒๐ อ อแร/ ไกลแวท เทไทยท จจอ โซอส์ ป่าอท. โรห1 เงอ ลแอ นทไทลเททร 1ก จขอ ทานร1 ๕๕1 ฝ่า๕ทา. เลทข ปห้กฎ5. ๐ (๓๐๓ ทาอ16 ลไร0น1 ป่า๕ แร๑กน] ลทส์ 1 แร6ใน| ไทรอ๕เร สต6 ธน6ไก ลร 0อแทส ๒๐๕(ไอร, 1อง๑ » สเลตดท ปีโอร ลทส 50 อท. ไท๕ร6 โทร๕๐15 ไท๕ไท 1๐ แฮผู ฝ่าล[ ฝ้า6 นร6 1 ๕ไท6ทา16ล15 ๕๐๕ ทอป์หัทย "0 ไองต6 รนไทรนทท6อ๐ร. 5๐ทาอ [โละหา6ธร สู1อ๕ ธิแล โอร ล ไอทตู นีทา6. จ๐ ทลขอล | 0นธ ขอ ถาน6ท. [1 15 ล . ณ๒๐ เท 6๐สนร6 เง๕ พเอท6 ลุทศ์ “ฑ์]] กลง6๐ ล ทลทเข นทา6 จท์เท ไท0ทท6.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ