คณิตศาสตร์

โจทย์ หาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลัง

9 (25% 109%(0 2 1 10 (125% 0 107

คำตอบ