วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

ป จงเรียงลําตับขั้นตอนการไช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงอย่างถูกวิธี 1. นําสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ เลื่อนให้วัตถุอยู่กึ่งกลางบริเวณที่แสงผ่าน มองด้านข้างตามแนวระดับ แทนวางวตถุ ค่อย ๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ เลื่อนให้แท่นวางวัตถุอยู่ในระดับสูงสุด า 2 หากต้องการศึกษาภาพโดยโช้กําลังขยายสูงขึ้น ให้หมุนจานหมุนเพื่อเลื่อนเลนส์ไกล้วัตถุที่มีกําลังขยายสูงขึ้น (10% มาแทนที่กําลังขยาย 470 จากนั้นปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด 3. เมื่อต้องการเก็บกล้องจุดทรรศน์ใช้แสง หมุนจานหมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกําลังขยายตําสุดตรงกับลํากล้อง เลือนแทนวางวัตถุให้อยู่ในตําแหน่งตําสุด ปิดสวิตข์ไฟ ทําความสะอาดเลนส์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ เก็บสายไฟ. และวางกล้องจุลทรรศน์ในชั้นวางให้เรียบร้อย 4 มองผ่านเลนส์ใกล้ตาพร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบข้า ๆ ให้เลนส์ใกล้วัตถุขยับห่างออกจากวัตถุทีละน้อย จนมองเห็นวัตถุ แล้วปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด ปรับไดอะแฟรมเมื่อต้องการปรับ ความเข้มของแสงที่เข้าสู่ลํากล้อง " ร --5. ตรวจสอบให้เลนส์ใกล้วัตถุกําลังขยายตําสุด (420) อยู่ตรงกับลํากล้อง และแท่นวางวัตถุอยู่ที่ตําแหน่งตําสุด เปิดสวิตซ์ไฟ ปรับควาสเข้มของแสง ปรับระยะห่างของเลนส์ใกล้ตา

คำตอบ