วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะๆๆๆๆ ด่วนๆๆๆๆ อีกครึ่ง ชม.

เค่าตอบที่ถูกต้องทีสุดเพียงคําตลนเดียว ร. “ครื่องใช้ไฟฟ้า 4. ใช้กับไฟในบ้าน พลังงานไฟฟ้า 1.000 จูล ในเวลา 4 วินที” ตัวเลขที่ระบุบนเครื่องใช้ไฟฟ้า ค ในข้อใด สอดคล้องกับข้อความดังกล่าว ภภ. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 220 1แพ/ .”. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ห0 ง 1แพ | ๑. เครื่องใช้ไฟฟ้า / 20 20 ง | | เลงจิงร | .2: พลังงานไฟฟ้าจํานวน 0.05 หน่วย เท่ากับ พลังงานไฟฟ้ากี่จูล ภ. 80000จูล ช. 720.000 จูล ด. ว00 จูด ๒. 190.000 จูด .3. เตาไฟฟ้าอันหนึ่งมีกําลังไฟฟ้า 1.1 กิโลวัตต์ ใช้ กับไฟฟ้าที่มีความต่วงศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เตาไฟฟ้าอันนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าใด ภ. 12แอมแปร์ 7 15 แอมแปร์ ด. 2แอมแปร์ 0 5 แอมแปร์ .ให้พิจารณาข้อมูลที่กําหนดใ เปิดวิทยุขนาด 50 วัตต์ วันละ 8 ชั่วโมง เปิดพัดลมขนาด 0.2 /. 220 '/ ใช้วันละ. ผ่ ๐ 0 = ใช้เตาไฟฟ้าขนาด 5 /. 220 ข ตัมน้้า . ววันละครึ่งชั่วโมง 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ เท่ากัน ภ. ล และ8 ท ลและ0 ด. ๕และ0 ๒. ธและ0 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อโดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 5 ทน ๑๐ อ 6. เปิดพัตลม 75 จ 220 ง วันละ +0 ชั่วโมง เป็น. เ บ้านป้าดวงแก้วใช้ไฟฟ้า 50 หน่วย. รถยาศาสตร์ ร เวลา 1 เดือน จะเสียค่าไฟฟ้าในการใช้พัตลม ตัวนี้เท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1.50 บาท ก. 3375 บาท - 6 ฑ, 4535 บาท ๑ 5575บาท 60. 65.75 บาท 7. วงจรให้ฟ้าที่ใช้กับความต่างคักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ใช้พิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้ 5 แอมแปร์ ถ้าใช้ หลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ต่อขนานกัน จะใช้ ต่อได้มากที่สุดกี่หลอด พิวส์จึงจะไม่ขาด ๓ ร | ก กหลอด ท, 1 ทลอด ๑. 20หลอดด 9. 25 หลอด 8. หลอดไฟฟ้าขนาด 60 จ 220 ฯ' หลอดไฟฟ้า. หลอดนี้ใช้กระแสไฟฟ้าเท่าใด. ก. 03 แอมแปร์ ช, 05 แอมแปร์ ด. 13 แอมแปร์ ๒. 15 แอมแปร์ | ่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อ 9 - 10 บันดทปให้ก2อานย .9. ป้าควงแก้วจะจ่ายค่าไฟฟ้ากี่บาท ถ้าคิดในอัตรา. ถ้าวหน้าตามอัตราค่าไฟฟ้าในหนังสือเล่มนี้ ภก. 25689 ท. 26508 ดค. รผ% ย. 2537 910. ลุงยุทธจ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่าป้าดวงแก้วกี่บาท - ถ้าคิดในอัตราก้าวหน้าตามอัตราค่าไฟฟ้าใน 1 สู หนังสือเล่มนี้ ก. 25689 ท 2635 ด. ม537 ๒ ๑๒
ฟิสิกส์ ไฟฟ้า

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ