สังคมศึกษา

ช่วยที่เหลือหน่อยค้า

ให้หาคําตอบจากข้อความที่กําทนดให้. บเป็นคําตอบถน

คำตอบ