คณิตศาสตร์

ใครทำเป็นช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ ข้อ 6,7,8

ธะเบตร มาประ งร์เซนตีเมตร มาบ 1' ลูกบาศก์เซน ติเร แก้ขนาด -” ซ่ 25 เซนตีเมตร พิขญะนําแท่งไม้ทรงลูกบาศกัย1 ะด้านเป็น 125 4. พิชญะนําแท่งไม้ทรงลู 0 วามยาวของแต่ละด้าน “ ป็ าบาศก์ขนาดใหญ่ทีมีควา: อ ใหญ่นี้ เบนลูกบาศกขนาดเหญ่ ก์ขนาด ผุ - [ริมาตรของลูกบาศ จงหาเลขยกกําลังที่แทนปริมาตรของลู ระมาณ 5.6 เซนติเมตร ซู หนาป 5 5. กระดาษ 44 ชนิด 80 แกรม 1 รีม ล อยู่ 500 แผ่น จงหาว่า ถ้ากระดาษ 44 ชนิด 80 แกรม 1 รีม มีกระดาษยยู่ ซ่= = . ะมาณก็มิลลิเมตร กระดาษ 44 ชนิด 80 แกรม 1 แผ่น จะมีความหนาปร ข่ 1 1 ' ม, เฉลิยประมาณ ง นําตกไนแอการามีปริมาณนั้าที่ไหลผ่านขอบหน้าผาโดย 1 ตัคงใช้| กี่วัน นั้ ะไหลผ่าน ว วันละ 7 % 0 ลิตร จงหาว่าต้องใช้เวลาประมาณกิวั าจงจ ากับ “, ขอบหน้าผาได้ 101* ลิตร ญู ดวงอาทิต ย์มีปริมาตรประมาณ 1.4 « อ มีปริมาตรประมาณ 1.1 % 1012 ดวงอาทิตย์คิดเป็นประ ลูกบาศก์กิโลเมตร และโลก ลูกบาศก์กิโลเมตร จงหาว่าปริมาตรของ มาณกีเท่าของปริมาตรของโลก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ