คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าาาา คนิต ม.2

ป ลําขี้แจง ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย จํานวน 16 จัล ยูกละ 1 คะแนน (รวม 16 ตะแนน)ให้นักเรียนเลือก คําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ฟัอ อเคลเร้ น ตัวขี่วัดที่1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัตส่วน และ เร ฬ จ ร้อยละ ในการใช้วิธีการที่หลากหลายแก้โจทย์ปัญหา (จํานวน 7 ข้อ ข้อ 1- 8 จํานวน 8 คะแนน) 1 ข้อใดถูกต้อง 1 3:7 = 9114 2 906 15 0118 3. 111:82= 82:11 (4 48:36= 72:154 2. ถ้า (.- ป):( + 9) = 5 : 4 แล้ว % มีค่า เท่าไร 1 1465 2. 18.25 9 40.05 4. 26.34 3, ถ้า ละ๒๑ 5:สแลสะ 0ง:๓ = 3:2 แล้ว ล : ๒ : ๐ ตรงกับข้อใต 4. 4 1114 # 3ก0 6 12715 ล, 4 ห 6 เซ 4, โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีอัตราส่วนจํานวนนักเรียนขาย เห. ๓ ม, ซอจั ต่อจํานวนนักเรียนหญิง เป็น 15 : 8 ถ้าโรงเรียนนีมี นักเรียนขายมากกว่านักเรียนหญิง 161 คน โรงเรียน จท้” . แห่งนี่มีนักเรียนขายเท่าไต 1. 248 คน ซ่. 295 คน 3., 345 คน 4. 560 คน โ้ซ้้้ฐา าุฑาัณะ -----ๆ 5 โรงงานแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของพนักงานซ่ายต่อ พนักงานหญิงเป็น 7 : 5 ถ้าโรงงานแห่งนี้มีพนักงาน ทั้งหมด 260 คน จะเขียนสัตส่วนไนการหาจ้านวน พนักงานหญิงได้ตรงกับข้อใด (กําหนดให้ « แทนจํานวนพนักงานหญิง) ๒ ม 5 1. 2น 4 2๓ เสซ่“ ซ์ 5 19 6 18 ! 2 ร8 กห ย 2 5840 6. 240 . 12 6. มานะขายเตารีดให้เพื่อนไนราคา 450 บาท ขาดทุน 1096 ถ้าต้องการขายให้ได้กําไร 20% มานะ ต้อง ขายเตารีดราคาเท่าไร 1. 500 บาท 2. 550 บาท 3. 600 บาท 4. 650 บาท 7 รถยนต์ค้นหนึ่ง ติตราคาไว้ 525,000 บาท ลดราคา ให้ผู้ซื้อเงินสด 8% ถ้าราคาทุนของรถยนต์คันนี้ 420,000 บาท ทางร้านจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ 1. 10% 2. 15% 3. 20% 1, 3096 8, ปัญนันท์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ใด้ 18 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ปัญนันท์สอบได้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 1. 40% 3., 60 % 2 55% 4. 85%

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!