คณิตศาสตร์

เพื่อนคนไหนทราบวิธีทำบ้างครับ ช่วยด้ววยยยยครับ.

ซ่ ล ตอนที 2 ให้นักเรียนแสดงวิธีทํา ( 20 คะแนน) ส ซ่ ง 6 ๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที 3 นําคว วามรู้เกี่ยวกับกรณฑ์ที่สองไปใช้ในการแก้ปัญหาใด้ 1 "นไดยาว 15 เมตร วางพาคบนกําแพงและปลายข้างห นิ่งอยู่ห่ างจากกําแพง 5 เมตร กําแพงสูงเท่าไร (5คะแห น ฮั 4 . « 9. พื้นที่สวนผลไม้แห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งวัดความยาว1 าของเส้นทแยงมุมของสวนได้ 5042 วา เซี ๓ ถ้าต้องการกั้นรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ส นผลไม้เ เห่งนี้จะต้องใช้ลว วคหนามยาวกี่เมตร (5คะแนน) างจากเสาชง 3 เมตร เชือกยาวเท่าไร (5 คะแนน]) เสาธงสูง 15 เมตร นักเรียนเชิญธงชาติและยืนท่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที 4 แยกตัว1 ประกอบของพหุนามคึกรีสองที่เป็นผลต่างของกําลังสองได้ ฆซั 4

คำตอบ