ภาษาอังกฤษ

รูปที่ใช้ตอบคำถามค่ะ

วัตดุติฉ 606 ย ทลรธรร แงอ๓พธารพกร ขด่กต ม5อ ฝ่าอ ๒อร1 ลทส ฎิเอรไทอร1 ไทธออส1อท15, (ไน่ธ จห11 รกอ นท อท ป์กอ ก0606เลไทร ลทส์ 1หาลอ5ร. พร หลัง ษ์คจวรซึ่ “หหฝ้า ล 0ล6 ซู1 [[ หอน 6๐ลท ทฑาล«๐ ไออส 1๐๐1« ลหาล2ไ1ทธ ลทส์ ๐ลท การเตรมน ไห่ไปไฮไท[ ร16้ลื่ทา ๐๐ทาโทธ ๐6 (ฝ่าทอ ทไล1อ. [ไม่ร 15 อ จไทอฟ่าธะ ล 6ไทลธี 16เลเอร ล รไท1ว16 รลไลส์ อ ล โ-๒๐๓อร รไอไ«. 1อ ทท๐อ 110ไท[ ฝ่าอ ๒อ(อ ลร 6อ1ว16 ๐ลห ธร66 ปู5อ โอ๐๕ ลทส ล ย๐๐4 ห๐10ธเลตทธะ จง11 ไหลขอ ลต อลร1อะ พีทท6 ล๐๕บ์เนทอ ฝ่า๐ ธอลนทธธร ๐1 ล ธ1ขอท ส์1รไก. ธุฬธร กวะจัดครจๆอ : 1ว๐ท'[ ล4ส ๐ในพอช ๒ ๐ในนีธะ “อ ทาอลท ไทธแอส์1อ1ร ฝ่าล[ 1อทส 6๐ ๒๐ ร๐ลนีเอแอส๕ ลหอนทส ปัก6 ปีทไรไทอส ส์ไรไก “หทห้16 1อทาททนไทธ, ไ1๓ออ อน รอเนท รไทงว16 ลทส์ กิ๐๐ อ6ไหนีธะ . 0ท ป์าอ ๐ฟ่าธะ ไทลทส์, ล เน งง 1ทร1ร515 อท ฝันโร รทอน1ส| พร 60 นรอ รไทพว1๐ 01วร ฝ่าล1 จห11 ลสส่ 10 ฟัาอ ว๒๐10 จงไป้ทอน1 เลไตไทด ลงแลง เทไท รนไว]@๐1. ธ๒หทงล๒เพท เหล ไรอ ๒อไอหอ 1ทาลธอธร อะ1ทธแอส์1อทเร ลทส สนท์ท ฝ้าอ 6๐๐!ตท6 ท๐๐อร5ร, ไนร ธใขอร ล อ โอดไ 1โอ ฝ้าอ ส15ไท ลทส 5ออ ทอห/ ทาน๐1 จขอ1« ปัทอ 6ไท6 ส์1ส่ 10 ทาลไอ 11 106165 ธแอล[. ธร0ห 00เแฮพ6ะ กสืบ โฆ่ไ๒@ ร01ร ๐01 ฝ้าอ 6๐๐1ตไทธ 1๐0633? นฑ/ 1๐ 6ลทเน้อ ล 1 อ6 ฝ่าอ 6อ รอเทอ(ไน่ท6 รไหท16 ไป๊๕๕ | ไพ่5 อะ ไอ ไเลทส จไม่อ ลส์สร โชลให้ได6อ ฟ่าอ 1ทาลธ@5. เจฑ ซน แร4ต งขอน ดยง 7/ให่16 1 18 ท1๐@ 10 รก0 (หนอ ลทส์ แลจ โอทฑ, 1๕๕อ ฝ่า6 ไลไอร 6ไอลท. าจิอตม์ร สเทส รถานส่ธ65ร 0ท ฝ่า6 @ฝอ6ร ร0 นท นทสอะ 11ไฮกนิทธ กสัยพฬา 4พผ61.6 (ล์กิโซใช้[ รูป่า ธาน1น์ว16 ด 1175 @ล5ร16ธ 10 66( ปักอ ๒6อ5ร1 รท01. โร” อ๑เ(นไทย 6อลนิง6 ลทศ์ ฝันห์ร ล ทอ106แลวไทอ ๐ลท ททส ฝ่าอ 5เอ๐( ร001 ลส เล6๐ 0105 ฝักล1 ทออไอ จรไ1 ๕ญ์อๆ 11พไอ เพเอ: ลทส รไนสหไทธ หทอน 6ลท เล16๐ ฝ่า6 อโซอ1 เว1๐ไนห6 6งลเซ นีเทอ. 5อ6 ๑ท ฝ่า6 อ[โอ6 โอ0ส รก001 106สนัอท.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ