วิทยาศาสตร์

ช่วยสรุปให้หน่อยได้มั๊ยคะ

: ราเป็นปัจจัยสําคัญและมีความจําเป็นในการดําเปินฟีวิตัของมนุษญี่พื่อการอุปโภคและ บริโภคซึ่งการนํามาใช้จะต้องมีภาชนะสําหรับบรรจุข้าทีมีขนาดและรูปร้างแตกดํางกันอออก มีขนาดใหญ่และนั้าหนักมากหากเติมน้้าเข้าไปการถ่ายเทน้้าออกจากภาชนะ ะดังกล่าวยุ่งยาก 7 เนื่องจากน้้าหนักเพิ่มขึ้นก้ารควบคุมการไหลออกของน้้า ปริมาณน้า รวมทั้งการใช้งานต้อง ออกแรงมากในการยกซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อบางครั้งขณะยกอาจ บณี 0 2 ซ: 534จ45 จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทําจึงคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ปั๊มน้าสะดวกใช้ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงดันอากา : ง ๐ ฆ = จากถังน้าใช้สําหรับอปโภคและบริโภค และพบว่าการปัมนําโดยใช้การเพิ่มพ จ */ ร มหฯทซ บ 1 # : ว 4จดะ โจจะช่วยถ่ าออกจากถังได้ตามต้องการด- ต .ภายในถังบรรจุนําจะช่วยถ่ายเทนําออกจ 5 ง ณ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ