คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยนะทุกคน ข้อ19 ข้อเดียว พรุ่งนี้เลย รีบๆหน่อยนะ ขอบคุณจ้ะ

จกเซ 547 % 30729 % 3125? ญ่ ก9 ข. 99 * ค. 100 ฟีอเจาดั. เซี่ซีต * ฉั " ? 16. สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาวด้านละ 10 นิว จะมีความสูงเท่าเร ง.7 นิว ก.5453 นิว ข. 6 นึ้ว ค.6ธ643 นิว ' ) (เป่ท่ น 17. สี่เหลียมจัตุรัสที่มีพื้นที 25 ตารางนิ้วจะมีความยาวเส้นทแยงมุมเท่าใด พ คี บัว ข. 6 นิว ค.542 นิว ง.64% นิ้ว 1 ฬึ่ - ส่ส๕ คจาต ร ซ์ *๑พึ้งซี่ ร ล้ค้ 18. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีอัตราส่วนด้านประกอบมุมฉากเปน 3: 4 ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลียมนีเท่ากับ 108 ตารางนิว จงหาความยากของด้านตรงข้ามมุมฉาก ก. 5 นิ้ว ข. 10 นิ้ว ค. 15 นิ้ว ง.1542 นิ้ว , 6 = วิ% , 86 = 11 จงหาค่าของ 0.5% 19. รูปสามเหลี่ยม 86 มี มุม 6 = 90 องศา “8 = 5 + 1 4 2% ก. 6 19 คะ๕2 ู | ก ! 20. สามเหลี่ยม 86 เป็นสามเหลียมมุมฉาก มีพื้นที่ 384 ตารางหน่วย-มีมุม 6 เป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 40 หน่วย ด้านประกอบมุมฉากยาว ๕ และ 9 หน่วย จงหาอัตราส่วน 2 : 8 ก.5:4 ซู 4390 ด. ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อข ง. ผิดทุกข้อ ลื่ มีเส้ ติ ฝั้ ติเมตร จงหาความยาวของเส็น 0 สี่เหสี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นรอบรูปขา9 100 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมยาว 14 เซนติเมตร จงห ฑแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง ง. 48 เซนติเมตร ก. 12 เซนติเมตร ข, 24 เซนติเมตร ค. 35 เซนติเมตร ว, ว, ว, เซ *-7 นิว ,% นิว และ * + 1นิว จงหาความยารด้านทีสันทสุด ม 22, ถ้าด้านของสามเหลียมมุมฉากขา9 ก. 4 นิว ข. 5 นีว ด. 11 นิ้ว ง.12 นิ้ว

คำตอบ