วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

เชือข์าเซลลิฉาลองดุตัว6 , กล้องจจล"กรร ศฉัเรา จ ก 6โด

คำตอบ