วิทยาศาสตร์

ตอบอะไรบ้างคัย

ส ๑ ว ง " @ | จงเลอกค่าตอบหีถูกต้องที่สุดเนียงคําตอบเคียว ร 1. กิจกรรมใดที่อวัยวะในร่างกายทํางานโดย 5. เครื่องใช้ชนิดใดที่ช่วยผ่อนแรง ไม่ได้อาศัยหลักของโมเมนต์ กภก. 2, 3 และ 5 ท 2 939และ6 ภ. การงอข้อศอก (พ การย่อยอาหาร 4 ต. 12และ6 9@, 3,4 และ6 ด. การกวักมือ เ(9. การงอเข่า 2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ) 6. เครื่องใช้ชนิดใดที่ไม่ช่วยผ่อนแรง ก ผลหมุนของแรงวัดได้จากผลคูณของแรง ภ. 1 2 และ 5 ท 23 และ6 นันกับระยะตังฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน ฆารพะสนลท 2 ค่าโมเมนต์ของแรงเป็นศูนย์เมื่อไม่มีแรง กระทําต่อวัตถุ 3) หน่วยของโมเมนต์ในระบบสากล คือ กรัม - เซนติเมตร ข้อความใด ถูกต้อง ภ. 1บ2 ท 23 ลู ่05 6 ง2ม5 จากรูป ถ้าน้าหนักของก้อนหินเป็น 600 ไง ชายคนนี้จะต้องออกแรงพยายามเท่าไร ภ. 100 ]งุ ท 200]งุ ๑ด. 300 ]ูงุ (9. 400 ไง้ คาน 48 จะอยู่ในลักษณะใด . ภ. วางตัวในแนวดิ่ง 8 ท วางตัวในแนวระดับ ด. เอียงทางซ้าย (2. เอียงทางขวา 5 รื่องใช้ชนิดใดที่มีการทํ ดียวกับ 4. เครื่องใช้ชนิดใดทีมีการทํางานแบบเ ส อ 8 ง คิมคิบน่าแข็ง เ7 7 ะ ช., ช้อนตักอาหาร ภา ก ๒. ที่ตั จากรูป ในการเปิดฝากระป๋อง ตําแหน่งจุดหมุน คืมต์( . ทตดกระดาษ น อทลจด คือจุดใด และมีการผ่อนแรงหรือไม่ ให้พิจารณาเครื่องใช้ต่อไปนี้ นรกรัอ 5-6 ก. จุด1ห, ผ่อนเรง ก) คันเบ็ดตกปลา 2) เครื่องตัดกระดาษ ช. จุด 11, ไม่ผ่อนแรง 3) รถเข็นทราย ': 9 ไม้กวาด ด. จุด ]ง, ผ่อนแรง .5) กรรไกรตัดเล็บ 6) แหนบถอนขน ๒. จุด ม, ไม่ผ่อนแรง
เรื่องโมเม้นคับ

คำตอบ