วิทยาศาสตร์

ใครทำได้บ้างค่ะ

หน่วยที่ 2 หนังสือเร็! ซึ ถ้านําสา' และสาร % บางส่วนตกตะกอน สภาพละลายได้ของสาว % ในน เว ฉักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละ ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ ดังต่อไปนี้ ' การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโขเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโชเตียมคลอไรต์ที่เป็นก้อน ณหภูมิ ( ส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส คุณหภูมิ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซีย การทดลองชุดที่ 2 ใช้ วามดัน 1 บรรยากาศ เมดัน 2 บรรยากาศี แทนค การทดลองชุดที่ 3 ใช้ควา ภาพละลายได้ของเกลือโซเตียมกลอไรต์ในการทดลอปุดท่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่าง5 นื่อเปรียบเทีย ละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 กรัม * ก ตัวทําละ6 การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพ ละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะ การคนสารละลายห 3. นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้้าตาลทราย6 นักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด * เละลายได้ของน้าตาลทรายเพิ่มขึ้น” คํากล่าวของ สภาพ เงสภาพละลายได้ของสาร / ะ 0 กั มิเป็นดั: ๆ 8 6 และ 0 กับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ 1 ซี 5 0 --- สาร ค -- สาร8 ตอบ/ 6.1 --- สาร 6 % ค ตสางรว น 6.0 8 0 และ น้ ง 0 ในนํา 100 กรัม กับอุณหภูมิ

คำตอบ