วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยข้อ2-3หนูหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

จ หแนน รัม บาละลายในนํา 350 กรัม อาสาร > ที่ไม่ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าได้สารละลายอื่มตัว ละลายน้าออกแล้วทําให้แห้ง ชั้งมวลได้ 21 กรัม เขลเซียส มีค่าเท่าได ** ถ้านําสาร )( จ้านวน 70 ก สาร 2 บางส่วนตกตะกอน จากนุ้นกรอง และ น รน ลายได้ของสาร >% ในนั้) 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศ์ๆ สภาพละ ณะเป็นก้อนในน้้า ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 1 ฆ ฆ ๕๓๓ นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษ เง 2 นํา 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงื่อนไข ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ใน - ติงต่อไปนี ง ซ่ จัก 2 ซี «ล่ = 4 6 รทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ทีเป็นก้อน ดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ดลองชุดที 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดทิ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ งครั้งแรกทีเกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในนํา 100 กรัม * - 1 8 % = ญ่ 5 |! จ งกล่าวว่า “นําตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายทําให้ จ/ % ว 2 0 ' ๆ ง ฆ 1 ได้ของนําตาลทรายเพิมขึ้น” คํากล่าวของนักเรียนคนนีถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด * จ ฏาร “ - ส 1 ม . ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร / 8 6 และ 0 กับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ - 1 จ ขบ “0 ไพ รรครรดครรครกรรหุกรพอรสรรุดรรรรรรรรทรรรต

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!