สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ

เพ 00 00 ๑ ง : 6 รอร ๑. หลักฐานใดที่แสดงให้เห็นถึงการที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศเพือนบ้าน จงอธิบายพร้อมระบุหลักฐานประกอบ ๒. ให้ฉักเรียนอธิยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน ส มาพอสังเขป ๓. พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้าง ๕. ปัญหาอะไรข้างที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2ย ม : 0 อ และจะใช้หลักธรรมอะไรเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย ') ซ่ .หลักธรรมทยกมา 1 ย , " ๑ ข ม ๕. พระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 9555

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ