สังคมศึกษา

ช่วยตอบหน่อยค่ะไม่รู้จริงๆ

3. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ได้ทรงกระทําสิงใดทีนสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาโนเมียนมาร์เจริญรวุงเรืองมาถ - , ทิสุดยุคหนึง = ๕ 4๕. พระพุทธศาสนาในเมียนมา เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด มีหลีกฐาน์เดยินยิน สมัยกษัตริข์บบบบบบ: 2 หลักฐานที่พบ คือ 70ัฝ 5. พระพุทธศาสนาในเมียนมา เสื่อมถอยลงเพราะอะไร 6. เมียนมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบอบสังคมนิยม มีผลกระททบต่อพระขบทธศาสนา อย่างไรบ้าง 4อลงแจงอ40อองอ4จ2อ4944อ9อ9แ46อเลอลอลออง๑อง9อองจอจอ๕อ09๑จล90> อ๑๑88ออ9งกล694อองเวงององจลงจวจวจฉอจงจองฉะจจจอจจของจจอา2๑อจจจจ0«:จจจ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลาว

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ