ภาษาอังกฤษ

อันนี้ทำยังไงคะ? พร้อมยกตัวอย่างให้ดูสัก1-2 ข้อ ด้วยนะคะ

อทรไสือ/ 1ทอ ลด|อ๐หอ๐ร/ลส์งอร ไท #ไ๒6๕ ร์อฟิองะเทธ์ รอท1๐ท๐๐ร. 0ทลทธ์อ 1ท๐ร๐ ลย1๐๐1ไง๐๑/ ๐ 0เหออ๐อ110ทร: ลสฝท6๕ร ไท6๐0 ๐๐ทาดลเลฟ์หอ อะ รนอแลเฟไทอ ฝ่อธีหออ5ร พทอแอ๐ ลดตดตะอดแลไอ. ด. ไท๐ร6 ลเอ 0เอ0ลอ!เท 0นหลฒ่เทร เท ข่ทธ ร1อ1อ. (1ลทอท) 5 ๋ : ๊ - 2) ๒ีหงธพอทอ พลร ทอ๐ทา6 1๐ ไท6 ท0!เส่ลทร. แแล 00นเสฮ่ พอ ทาล 1๐ก ๐ททรแทลร หารด ไทล11 (เทธเทพ ) 3) 9เละ หีปลร ไร ทาอง|ธ |”มธ ธง6ธเ ธร6อท. (อ%0เน็ทย ) . 4) ไก ฟ่าธ ไล|, ไทธ งลแอทร เอทส 10 ๒อ ๊ ขําลก -ไท6 ทห!็!ใอ0ร. (1อยฮูท) 5) แน [ร ต่อกท!ใอไท บํา1ร เฑอักไทย. (อลด์) 6) โทเร 6๐0ล1! !0อ6ร ท066, เงน1 1ร ปทลท ไท6 0ปทธร. (อ%ฏอทรเธ ) 7 แรกญ์ 5 - พมอลท |ท ทาท ท๐ทาธ19เพท. (เอปัท ) 8) | รทอน|ส ทลหธ สฝ่อทธ ทาท ทอทาธเพอฟ< . (๑แเธรน|) 9) !ทละ("ร 1ส่อสร รอนทสู่ , ไวน1 | (แพอ เคีหลทพ"ร ไสต่อสร องอท . (9๐ส) 10) พ/ทล1 ๓เอฮ ลทเทาญร ไท แท6์ ปทไแอส ธรเล1อร? (สลลดเอพร 1 71) !ไอ ๐สท เนท ลร ลร กไร 5811อะ 6๐สท. (เลรบ 1 2) ๒ีท่๐ ต่๐ธรท”[ ๒6ทลหอ ลร ลธร !112. (000ส) 13) โท6 6ธ%สทา พลธร 14) ธ8ลทย๒๐0 [ร 15) |!ทไลห[ลเท |ร 16) โทเธ |ร 17) 9เวก อ 18) ๐ 0ป่าธ ภูเฟ่ |ร ลร 1 9) กิลส์[นทา [ธร 01 ณญณะะ

คำตอบ

เขาให้เปลี่ยน adjective/adverb ให้อยู่ในรูปขั้นกว่าหรือขั้นสุด ต้องสังเกตประโยคค่ะ

อย่างข้อ 3 แปลได้ว่า สตาร์วอร์เป็นหนังที่.......ตั้งแต่ฉันเคยดูมา ควรเติมคำว่า “น่าตื่นเต้นที่สุด” มากกว่าคำว่า “น่าตื่นเต้นกว่า” ดังนั้นต้องเปลี่ยนจาก exciting เป็น the most exciting

ส่วนข้อ 4 สังเกตคำว่า than จะได้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นขั้นกว่า เลยต้องเปลี่ยน foggy เป็น foggier

แสดงความคิดเห็น