วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

หนูทำไม่เป็นจริงๆ😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

เล่นที่สกัดจากสารเคมีและมี จุบันมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สารดูตกลื่นที่สกัดจา มะ บัง " เนื่องจากสารสกัด เติแทน จําหน่ายอยู่ตามห้องตลาด มาใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติเ องจากส กาว1ปรว5ส 1, 4 ไตคลอโรเบนยีน ผสมอยู่ แชร ' มาก ๆ จะเกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน และความจําเสื่อมได้ พืชธรรมชาติที่นําสนไจนํามาใช้ 'ในการดูดกลิ่น คือใบพืชที่มีกลิ่น ได้แก่ โบมะกรูต ใบฝรั่ง ใบตะไคร้ และไบมะม่วง จากข้อมูลข้างต้น จงตอบคําถามต่อไปนี้ . จ 9, 1. จากข้อมูลตังกล่าวนักเรียนมีประเด็นสงสัยอะไร และจะตั้งปัญหาจากประเด็นสงสัย ว่าอย่างไรบ้าง ปัญหาที่ 1. .2. จากปัญหาที่นักเรียนตั้งขึ้นในข้อ 1 ให้นักเรียนเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนเห็นว่ามีความ: อยากนําไปทดลอง ปัญหาที่เลือก คือ ... ร ฟรีวัจัก. . 3 ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานของปัญหาที่เลือกในข้อ 2 มา 3 ประการ สมมติฐานที่ 1. สมมติฐานที่ 2.. สมมติฐานที่ 3.. 4. จากสมมติฐานที่นักเรียนตังขึ้นให้นักเรียนเลือกสมมติฐานที่คิดว่าสัมพันธ์กับปัญหา และนําสนใจ ที่จะตรวจสอบมากที่สุดมา 1 สมมติฐาน สมมติฐานที่เลือก คือ ..... เ ร จากการทํากิจกรรมนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมีการสังเกตจะทําให้เกิดปัญหาได้หลายปัญหา ด้: จะต้องมีการระบุประเด็นปัญหาให้ชัดเจน และใน 1 ประเด็นปัญหาสามารถ ตั้งสมมติฐานได้หลายแนวห: นักเรียนคิดว่าลักษณะของการตั้งสมมติฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร 6 ในการออกแบบการทดลองต้องมีการระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตามที่บัก ตัวแปรท์ เกี่ยวข้องในโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ได้แก่อะไรบ้าง ก5 น ห้นักเรียนศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง, ศึกษาประ] ทรี สกัตส้มแขกด้วยนั้าในการลตการสร้างไขมันของไก่เนื้อ" กาต น ย่ รม เ 8 ขั้นตอนทีเนตั้งแต่การระบุปัญหาจนสามารถสรุปผลหาคําตอบ เราเรียกขั้นต ร, "ล
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ม.1

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!