วิทยาศาสตร์

ขอแบบละเอียดค่ะ

6นนระแพบทเษดษอนแบธรษทะษนพทสบหญุรยนแบดตนน » แนบรบปกนพแบแลด[เทพเสษา6บแบลตแน าษ 5นหน8ษ6๒บพกาแล๒16บหบรแทนน "จ นษาษบกณบแบรตในน "น 5 ๒ ”% ๒ั๐ +นหบนลสด[กกรรแลแบแหลดษษาด "72 เด] » เฮต 'ษ พง ' 5 5 นพพนนบ8 | | เธนพนยษาเพยแขณะลูก แขษบนนรพนพบยษณเพพย1ชกบบด พนนบลแดแแเหลษษายบนบบลเษบาเษพกญาษาร) "16 6 แก ก ก 8แนเพรด ฑพพนนบร "% นส้เซ กพนนบ6 'น ไชยร1ลแหละบพยธหนุหนบพบน ฬารกหนรบนบลรหคนดษ "02 5รนาษณใน@9 ด อรนธะดน1 'ษ ๑86แทษนบ1 'แ ธรนารนแนรพษ "บ เภญแพบนบรรรกกบปริดพกร6พกและษา '6โ พณใน88เ6แลกอบษษบห ร ๒งแนเ18ษษ 'ษ ๒ษเชนษบเธบน "9 ๒ษใ8ษณ๓ 'น แพหรยษ(เรนยษาแพะบบทยกละบบบตธาแพษพษษหฎาดเรณ 'ธ1 พเษาสากรนษ์ ๒ 5๒แ5ใร๒๒ษ 'ษ ๒๒ๆ8งณาๆ "ก พๆ "น 6ใดแลษ พ๒บธน๑1ธ๒ษทบร3ลนเยรต1ธ๑บ๒ "/ 1 เศใชนขบพ ส้เทายบเษ เทอปริยบส ร @แหายนเษ อนทธลยฬ อบษัยมบษ 'ษ ไรบพ6บ๒ “อ1 กธนธน พยลบษน “๑ กรหลบด หญลบญ "๒ แษบะกจ “ต ธนนพิ น เษแพซนนไชบบ๑[เษนาร พ๒บ๒พ๑1@๒ษ ๒ษาณเดฐา " ก@บธแนน] ธลษษายท “ก ลต » @เพหนลดยฬกด6๑๑แษานเหลาห - ใน๒เด ๑1 ชน๒น๑1ร๒ษ เษณาแทุฬ "น 8๒ณฑเลฐา ๒๒๓ทพฬ “น แล “1152กป๒ษาลกรบระกุหรน 'ขโ 6 เกน 9“

คำตอบ

เราตอบเฉพาะข้อที่เราได้น้าค้า
14.ค.ค่ะ เพราะสองตัวนี้มีแค่ในเซลล์พืช
19.ก.เพราะชั้นนี้ไม่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมาะกับการคมนาคมทางอากาศ
20.ง ข้อนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะคะ ✌️

แสดงความคิดเห็น