วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ11,15,21 วิธีทำยังไงคะ

เอกสารประกอบการเรียนรายวิ . ว ? 1 มต ชาทักษะการคํานวณวิทยาศาสตร์ 2 (ว 23202) ภาคเรียนที่ 2 / =๓๐ . ต.ช.จตุพร ทดลองเดินเข้ ว่ เดินเข้าใกล้หน้าผาพร้อมทั้งเปล่: @: .ท้อนของเขาเอง เขาเดินเข้าหาหน้าผาต่ าพร้อมทั้งเปล่งเสียงตะโกนดังๆปรากฏว่า เขาไต้ยินเสียง ๆ ลีศรีเณ ธ์ ด้ยิ เท 1 ะทั้ง| ทางหนึ่ กหาล ผาต่อไปอีกพร้อมทั้งส่งเสียงตะโกน จนกระทั่งอยู่ห่างหน้าผาเป็น ะทั ก อ อนกลับมาจากหน้าผาทันที หลังจากได้ยินเสียงที่ตนเองปล่อยออกไปถ้า ซึ ไรัน วามเร็วของเสียงเท่ากับ 360 เม ล 6 ค ร ตร/วินาที หน้าผาแห่งนี้จะอยู่ห่างจากตัวเขาเป็นระยะทางเท่าใด(ตอบ ห ฝ, . 0 0 256 เฮิรตซ์ เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวคลื่นของคลื่นเสียง ลู่มีความถี 512 เฮิรตซ์ จะเป็นอย่างไร?(ตอบ 2 เท่า) . แล 350 เมตร/วินาที ถ้าเห็นฟ้าแลบจากเมฆก้อนหนึ่ง หลังจากนั้น 5 รูนาทีจึงได้ยินเสียงฟ้าร้อง เมฆก้อนนี้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณกี่เมตร?(ตอบ 1,150 เมตร) 16.จงหาความยาวคลื่น ถ้าเสียงมีความถี่ 11,000 เฮิรตซ์ โดยอัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 930 เมตร/วินาที?(ตอบ 0.03 เมตร) ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่ง ส่งกระจายเสียงด้วยความถี่ 1 กิโลเซิรตซ์ จงหาความยาว คลื่นที่ส่ง กําหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศ = 330 เมตร/วินาที) ตอบ 0.33 เมตร 16. ได้ยินเสียงฟ้าร้อง หลังจากเห็นฟ้าแลบ 5 วินาที จงหาว่าฟ้าแลบอยู่ไกลเท่าไร กําหนดให้ อัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 1,100 ฟุต/วินาที?(ตอบ 5.500 ฟุต) 17. อัตราเร็วของเสียงในอากาศมีค่า 330 เมตร/วินาที จงหาความถี่ของเสียง ถ้าความยาวคลื่น เท่ากับ 0.05 เมตร?(ตอบ 6,600 เฮิรตซ์) 18, ถ้าส่งคลื่นเสียงความยาวคลื่น 1 เมตร ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงซึ่งมีความถี่ 300 เฮิรตช์ นานเท่าใด คนที่อยู่ห่างจากแหล่งถําเนิดเสียง 2.4 กิโลเมตรจึงจะได้ยินเสียง?%ตอบ 8 วินาที) 19: แหล่งกําเนิดเสียงในน้้าสั่นด้วยความถี่ 250 เฮิรตซ์ ถ้าความเร็วของเสียงในน้้าเท่ากับ 1.500 เมตรต่อวินาที จงหาความยาวคลื่นเสียงในนํา?(ตอบ 6 เมตร) 20. จายคนหนึ่งยิงปืนทําให้ลูกปืนเคลื่อนที่ออกจากปากกระบอกปืนด้วยอัตราเจ็ว 200 เมตร/วินาที คงที่เข้าหาเป้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดยิงเป็นระยะ 100 เมตร จงหาว่าชายผู้นี้ได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าหลังจาก ยิงแล้วนานเท่าใด ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที?(ตอบ0.79 9) 21. เสียงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 3.6 กิโลเม์ตร ในเวลา 10 วินาที ถ้าเสียงมีความยาวคลื่น 68 @ ฆ่ส่อ. ซ์.- ข้า เซนติเมตร เสียงจะมีความถีกีเฮิรตซ์(ตอบ 500 เฮิรตซ์) คดแยดกกกกแบกคกกทหกดทหหศศหท

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!