สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ตอบข้อไหนบ้างเอ่ย ช่วยบอกหน่อยนะคะ

| 34 วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากสิ่งโด | กความเชื่อ ข. การละเล่น ง ชีวิตความเป็นอยู่ (สัมพันธ์ของวัฒนธรรมตะวันตกแต่ละ ด้านต่อประเทศไทยไม่ถูกต้อง ก. ความเจริญทางการแพทย์ - การผ่าตัด ข. ความเจริญด้านกีฬา - การพนันฟุตบอล ค. ความเจริญด้านเทคโนโลยีอื่นๆ - การชลประทาน. ง. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร - การใช้ .โทรศัพท์มือถือ 36. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของวัฒนธรรม ก: ช่วยสร้างความเจริญให้แก่สังคม ข. ช่วยสร้างความเป็นหนึ่งแก่สมาชิกในสังคม ค. ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ง. ช่วยให้ผู้คนโนสังคมหนึ่งมีอิทธิพลเหนือผู้คนไนอีก สังคมหนึ่งได้ 37. วัฒนธรรมในข้อใดแสดงออกถึงความเป็นไทยมากที่สุด. รรมประเภทสหธรรม ก. หลักในการดําเนินชีวิตที่ได้มาจากศาสนา. จ.ระเบียบข้อบังคับต่างๆของสังคมและกฎหมาย ค. ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาหทางสังคม ง สิ่งต่างๆที่สมาชิกในสังคมประดิษฐ์ขึ้น. 42ววัฒนธรรมสากลส่วนใหญ่มีต้นกําเบิดมาจากวัฒนธรรม ใด ก.วัฒนธรรมอินเดีย ขา. วัฒนธรรมจีน ควัฒนธรรมเกาหลี ง. วัฒนธรรมตะวันตก 43. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “วัฒนธรรมสาก8” ก. วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ข.วัฒนธรรมของชาติกะวันตก ค. วัฒนธรรมที่มีรูปแบบโดดเต่นไม่เหมือนชาติโด 4.วัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปโนนานา อารยประเทศ 4 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรทําอย่างโรค่อนเป็น ลําตับแรก ก. ปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต ข.ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน เก้นอย่างกว้างขวาง ค. ปลูกจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและ ' | ว
[ 26 จวามไม่เย็นธรรมดิกนน, สังคมไทยมากที่สุด ก. สิทธิสตรี ข. การกระจายรายได้ คค. การเข้ารับการศึกษา ง การเข้าถึงบริก 1กรของรัฐ 47 หาสังคมโฟลข้อใดขัดจวาจกรรพัฒนววาม (จสัญก้าวหน้าของบ้านเมืองบากทีสุด ก. อาชญากรรม ข ยาเสพติด ค. สิ่งแวดล้อม 4. การทุจริตคอร์รัปชั่น 48. .ข้อใดคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพดติดทีมี| าาพมาร ภ. การสร้างสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว 'ข. การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบการกระทําผิด ต. การศึกษาโทษของยาเสพติดให้เข้าใจ นน เความเป็นอยู่แบบไทย โดยอาศัยแนวทางแบบ สากล : การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสหกรณ์การเกษตร ะ เน้นการพึ่งตนเองไม่ฟุ้ง ค. การพึ่งพาตนเองนาคขึ้น จ. การพึ่งพาด่างประเทศมาคขึ้น. 53. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ สังคมไทย ก. ครอบครัวเดี่ยวมีมากขึ้น ). เป็นสังคม 5๐ต่อ! กอ๓๐ค่ ว การข้ายถิ่นของคนขนบทเข้าเมืองลคลง จ. ครอบครัวมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กลดลง 54. ข้อใดไม่จัดเป็นสาเหตุที่นําไปสู่ความยากจนของ ประชาชนขาวไทยในปัจจุบัน ก. การว่างงาน .ข. การเป็นแรงงานที่มีฝีมือ. การมีระดับการศึกษาที่ตํา. 1 งานรง มุ่งแก้ไข 55. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริมุ่งแก้ไข ปัญหาสังคมในด้านใดเป็นสําคัญ .ก. ความยากจน
.58. บุคคลในข้อโดที่เห็นคุณค่าของตนเอง 60. การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมที่ผู้คนมีความ ก. ยุพินตาบอดแต่ก็เรียนจนจบปริญญาตรี แตกต่างกันทางศาสนาและวัฒนธรรมควรยืดหลักปฏิบัติ ข. สุขาติทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองมีหน้ามีตาในสังคม | ข้อใต แทพลาออกจากที่ทํางานเพราะถูกเจ้านายตําหนิ ค. บริโภคด้วยปัญญา ข. เห็นคุณค่าของตนเอง ค. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ง. อยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!