สังคมศึกษา

ช่วยบอกหน่อยนะคะ ตอบข้อไหนบ้างเอ

1 การปกครองของบัร2- รองของป อ ประชาชน โดย ประชาชน” กรร ร บ แว ประชาชน และเพื้อ [ 6 การบักครอง% ล ปัทาพกครรดิจระนลก จัก 0 ก. เผด็จการ ก. การแบ่งอํานาจ วมคมองด (ค. การแยกอํานาจ ง. การกระจายอํานาจ ข. สังคมนิยม ปาจกลินโคย 7. ระบอบเผด็จการรูปแบบโดที่ง : 1 อะ สิทธิเสรีภาพในด้านเศรษฐกิจและสังคม 2 ข้อใดไมใช่ ก. เผด็จการทหาร เผด็จการนาซี โรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ค. เผด็จการฟาสซิสต์ ร ดัตนเล 1 ก. แบบรัฐสภา เนาก 8. ญาร ค เห ค. เกาหลีใต้ ก ธงหาน ณ์ 4. เกาหลีเหนือ อ รัฐสภากึ่งประธานาธิบดี 9. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเงิ่มมีผลใช้บังคับเมื่อใด /บอบประชาธิปไตย อํานาจใดเป็นอํานาจของ | ก. 10 มิ.ย. 2475 ข.27มิย.2675 6ฮลฝ7ฝฏโเปปทรรรปรณะศ ค. 1 8.ค. 2475 จ.10ธค.2675 งาจต ตุลาการ 110. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากระบอบ ข. ร น ร อํานาจบริหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบยบประชาชิปไตยยันมี | อํานาจอธิปไตย 'พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง | | | . จ. อํานาจนิติบัญญัติ ในรัชกาลใด. การที่สําคัญที่สุดในการปกครองระบอบ | ก.รัชกาลที่ 5 บพภาณ์๐15 7 | ห ค.รัชกาลที่ 7 ง.รัชกาลที่ 8 1 เสรีภาพโนการแสดงความคิดเห็นในด้านใดของคนโทย | ที่ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก. การวิพากษ์วิจารณ์ทหาร ข. การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ค. การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันศาสนา ง การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากขัตริย์ 12. บุคคลใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ก, ธนานนท์ใม่ไปเลือกตั้งเพราะไม่ชอบใคร ข. ธนากรแจ้งตํารวจจับโจรขณะกําลังขโมยพระในวัด ค ธเนศไปเกณฑ์ทหารแต่จับใม่ใต้จึงไม่ได้เป็นทหาร | ง. ธนพรไม่ยอมไปเสีย .ภาษีตรงเวลาจึงโดนปรับตาม! ญ่ ข. ค. ระบบประธานาธิบดี ง, ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
[13บุคศิลิย้อมมีเสรีภาพในการขุมบุม ข้อใดไม่ถูกต้อง. 19 ข้อโตกล่าวถึงคว -การเข้าไก งนุมกับองค์กรต่าง" ความผิดฐานนุกโว ว นุมกับองค์กรต่างๆได้โดย | ก- ราทรัพย์-การ ,.คารลักทรัพย์ของผู้อ่นไป ก. บุคคลสามารถเข้าร่วมชุม ความสมัครใจ จ. บุคคลอาจพกพาอาวุธเข้าไปซุมบุมใด้เพราะเป็ ว ห 1อาวุธเข้าไปซุมนุมได้เพราะเป็น แรารหรัพย์- การป้องกันตัว. ค. การชุมนุมนั้นไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็. ห ง. บุคคลสามารถขุมา โดยความสงบเรียบร้อย 14. การจัดระเบียบบริหารราชการเ ป่ง |กุ้อืมเิน ออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สอดคล้องกับ | ก. 1.000 บ หลักการข้อใด ข. 2000 บาท ก. การแบ่งอํานาจ ค. การกระจายอ้านาจ 15. การที่ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง งบุมได้ตลอดเวลาตราบโดที่เป็นไป .ข. การโอนอํานาจ ง. การมอบอํานาจ ส การกู้ยืมเงินสามารถเก็บดอกเบี้ยสูงสุดโต้ไม่เกินร้อย0 ก. ร้อยละ 5 ต่อปี ข. ร้อยละ 10 ต่อปี ค. ร้อยละ 15 ต่อปี ง. ร้อยละ 20 ต่อปี
พลังงานถ่านหินจากทางราชการ ถือว่าเป็นสิทธิ )ฏร จ.กระบี้ จอทรางจ๊อมูลการ์ร๊าโรงโพ๊ติร| รการ ารนิชวน | 89 ก สิทธิไนกระบวนการผุติธรรม ล แหนโดยขอบธรรมให้ทํได้ โชไม้จับารอนจ | ครสน ทําเองแลตกรามมตลใช้ได เพราะป็นเรืองที่ยางกร ร อ กอนเหาตว รนานะได้ | 29. คาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทอยางไรในการคุ้มครองสิทธิเละ ยกรรมมีผลใช้ได้เทราะนางสาวบาน๓สียศิโคณะ |ปกรการแก่ประทาพน 2ะเสียชีวิตโนขณะ .บรรตุนิติภาวะแล้ว 25. ถึงข้อใด. ก. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ร 4ฐานของขนกลุ่มน้อย ผา หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4ม โอย่างเสมอภาค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตาม 'บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทยฉบับใด ) กลุ่มเ ละดู ฏิบัติอยู่ นักเรียนคิดว่าควรแก้ไขปัญหานื้อย่างไร ก. ควรแก้ไ เพศทางเลือกเอง อาจจะ เพทย์ ย. ควรยกเลิกพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศเพราะไม่ สามารถนํามาใช้ได้จริง คสังคมควรเบิดใจยอมรับกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้น กาให้ คุณค่ากับความเป็นมนุษย์มากกว่าเพศสภาพจะช่วยให้ แก้ปัญหานี้ได้ ง. ควรเพิ่มพ- บอื่นๆที่เกี่ยวกับเพศทางเลือกเพื่อให้สิทธิ ก. พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดหรือแข้งกับ | รัฐธรรมนุญ ข. พิจารณาคดีอาญากรมีที่บุคคลกระทําผิดกฎหมาย ค พิจารณาคดีแพ่งเรื่องการโต้แย้งสิทธิของเอกชน ง. พิจารณาคดีโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนกับรัฐ ซ๊ สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึงข้อ ก.สิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรั คสิทธิที่จะได้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพและราคายุติธรรม ง สิทธิที่จะได้รับคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ. ทรัพย์สิน 31 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม ก. มบุษย์สร้างสรรค์ขึ้น “ข. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค. ความเจริญของสังคมมนุษย์ ง. มีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 32. ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นวัฒนธรรมโทยระดับโด. ก. วัฒนธรรมพื้นบ้าน ข. วัฒนธรรมประจําชาติ. ค.วัฒนธรรมสากล งวัฒนธรรมนานาชาติ 33. วัฒนธรรมไทยข้อใด จัดอยู่ในระดับวัฒนธรรมประจํา ชาติ ก. การเล่นหนังตะลุง รํามโนราห์ ข. ข้าวแช่ แกงใตปลา แกงยังเล ค. การเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหาร ง ตัวอักษรไทย ดนตรีไทย การไหว้ 1 เสรีภาพกับเพศทางเลือกมากขึ้น

คำตอบ