แผนการเรียน
มัธยมต้น

ถึงรุ่นพี่ที่จบ ม.3 นะคะ คือหนูอยากทราบว่า เนื้อหา ม.3 ที่เอาเป็นแบบคร่าวๆก็ได้ค่ะ มีเนื้อหาอะไรบ้างคะ หนูอยากศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนขึ้นม.3 ค่ะ ขอบคุณพี่ๆที่ตอบนะคะ

เนื้อหาม.3

คำตอบ

วิทยาศาสตร์ (เทอม 2)
1) ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว
1.3 วัสดุรอบตัว

2) ไฟฟ้า
2.1 ปริมาณทางไฟฟ้า
2.2 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
2.3 พลังงานไฟฟ้า
2.4 อิเล็กทรอนิกส์

3) ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
3.2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.3 ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต

แสดงความคิดเห็น

วิทยาศาสตร์ (เทอม 1)
1) วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

2) พันธุศาสตร์
2.1 โครโมโซมและการค้นพบของเมนเดล
2.2 โครโมโซมของมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม
2.3 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

3) คลื่นและแสง
3.1 คลื่นกล
3.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.3 การสะท้อนของแสง
3.4 การหักเหของแสง
3.5 ความสว่าง

4) ระบบสุริยะของเรา
4.1 แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร
4.2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์
4.3 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
4.4 เทคโนโลยีอวกาศ

แสดงความคิดเห็น

สังคมศึกษา (ต่อ)

5) การเมืองการปกครอง
5.1 ระบอบการปกครองในปัจจุบัน
5.2 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
5.3 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล
5.4 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

6) เศรษฐศาสตร์น่ารู้
6.1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
6.2 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
6.3 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
6.4 ปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.5 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
6.6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

7) พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

แสดงความคิดเห็น

ไม่แน่ใจนะคะ แต่อันนี้ไปดูจากสารบัญมา

สังคมศึกษา
1) ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ
1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
1.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ

2) ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
2.1 ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้
2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
2.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้

3) ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
3.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
3.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
4.1 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
4.2 สิทธิมนุษยชน
4.3 การกระทำความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
4.4 ความขัดแย้งทางสังคม
4.5 แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

แสดงความคิดเห็น

หมายถึงวิชาอะไรคะ

𝑳𝒆𝒈𝒍𝒐𝒘𝒃𝒆𝒕

ทุกวิชาเลยค่ะ หรือเอาแค่เท่าที่พี่พอจำได้ก็ได้ค่ะ 😊

Hateburry

ถ้าทุกวิชา เมื่อก่อนเคยหาในเว็บไซต์ที่บอกเนื้อหาทุกม.ไว้อยู่ค่ะ เสิร์ชหาคำว่า “เนื้อหาม.3 ทุกวิชา” เนื้อหาตามนั้นเลยค่ะหรือใน Clear note ก็มีคนทำสรุปเนื้อหาที่ต้องเรียนในม.3 ให้แล้วค่ะ key word ที่ใช้ค้นหาใช้คำเดียวกันได้เลยค่ะ ลองหาดูนะคะ ทีแรกว่าจะหามาให้แต่มันเยอะมาก ไปดูเนื้อหาในเว็บมาแล้ว ตรงกับที่เคยเรียนทุกอย่างเลยค่ะ เชื่อถือได้

𝑳𝒆𝒈𝒍𝒐𝒘𝒃𝒆𝒕

ขอบคุณค่าา❤️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉