สังคมศึกษา
มัธยมต้น

เป็นวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นม.1 หน้าที่127 หนังสือA+ ปี2560 งับ💐😍

เพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือภัยพิบัติ พื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใดมากที่สุด และมีแนวทางป้องกันและ รับมือภัยพิบัตินั้นอย่างไร ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงและรุนแรงมากน้อยเพียงใด ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม หากนักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและระวังภัยพิบัติแล้ว จะส่งผลอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือวาตภัยขึ้นในชุมชน นักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อช่วย ให้ตนเองและชุมชนเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
เป็นวิชาภูมิศาสตร์ ขั้นม.1 หน้าที่127 หนังสือของa+ ปั2560
PromotionBanner

คำตอบ

1.การเรียนรุ้งภัยพิบัติ ทำให้สามารถ พบรูปแบบของการเกิดภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเรามีความรู้แล้วเราจึงจะสามารถใช้ความรุ้ในการเอาชีวิตรอด หรือแม้กระทั่งช่วงชีวิตของบุคคลอื่น ไม่ให้ได้รับอันตรายถึงชีวิต และในระดับ ใหญ่ เราอาจจะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการในการป้องกันภัยพิบัตินั้นๆในอนาคตได้

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?