เคมี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ เรางมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ใกล้ส่งแล้วด้วย

คำถาม 1. จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตะกอน (แกน Y กับปริมาตรของสารละลาย Pb(NO3), ที่ใช้ในแต่ละหลอด (แกน X ) (CM) 0.6 0.3 6.4 0.3 0.1 1 2 3 4 5 2. จากกราฟ จงหาปริมาตรของสารละลาย KI ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย KI 3 ml (ml) Mestn 3. เมื่อนำสารละลายใสเหนือตะกอนไปทดสอบกับ KI และ Pb(NO), หลอดใดที่ KI และ Pb(NO) ทำ ปฏิกิริยากันพอดี ทราบได้อย่างไร และปริมาตรที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเท่ากับปริมาตรที่หาได้จาก กราฟหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้บอกความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
4. ในการทดลองหลอดใดที่มีสารละลาย Pb(NO), มากเกินพอ เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการที่มี Pb(NO3), มากเกินพอ จะทำให้เกิดตะกอนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เหตุใด 5. KI และ Pb(NO32 ทำปฏิกิริยากันพอดีในอัตราส่วนกี่โมล 6. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาของ KI และ Pb(NO3) KI + Pb(NO3)0. K(NO₂). 7. จงทำสมการต่อไปนี้ให้ดุล 45 + PbI

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉