คำตอบ

itsもそうだしその後ろのitも同じですが、
Englishを受けています。

ちなみに名詞のまとまりとして理解するならits worldではなくits world stateだと思います。

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉