เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยเเสดงวิธีทำหน่อยค่ะ

คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ วิชา เคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เลขที่ ชื่อ- |- สกุล คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO,) ถูกใช้ในการถนอมผักและผลไม้ เตรียมได้จากปฏิกิริยา Sa(s)+80,g) > 8SO,g) ถ้าใช้ S, จำนวน 800 กรัม และ O, 200 กรัม จะได้แก๊ส SO, กี่กรัม 1. 100 2. 200 3. 300 4. 400 2. เมอร์คิวรี (I) ในเตรต (Hg(NO,),) จำนวน 10 กรัม ทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลไฟด์ (Na,S) 1 กรัม จะได้ เมอร์คิวรี (I) ซัลไฟด์ (HgS) กี่กรัม 1. 1.32 2. 2.32 3. 6.94 4. 7.26 3. พิจารณาปฏิกิริยาการเตรียมแอมโมเนียมไนเตรต (NHANO,) จากแก๊สแอมโมเนีย (NHy) มี 4 ขั้นตอนดังนี้ NHy+0, > NO+H,O NO+02 > NO) NO2+H,O > HNO,+NO HNO3+NHy > NHaNO, เมื่อดุลสมการแล้วจะต้องใช้แก๊ส NH, กี่กรัม จึงจะได้ NH,NO, 1 กิโลกรัม 1. 425 2. 450 3. 545 4. 635

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉