คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดหน่อยนะคะ เอาแค่วิธีคิดค่ะ

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ - การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ฯ * วิเคราะห์บทความผู้ * อัตราส่วนตรีโกณมิด X การทดลองสุ่ม. I6 ประชุมอาคารสถา X วิเคราะห์บทความผู้ X อัตราส่วนตรีโกณมิติ X การทดลองสุ่มแ. Ie ประชุมอาคารส "แนา ข้งสังบ. (-2 ใหนักเรียนพิทรณาชัอคามต่อไปนี้ เมื่อะบ กำเตมซื่อ1-3 neาบหนึ่งมี ลูกแก้วสี่ดำ6 ลูก แดว 5 ลูก รัาน บุริเทร์ พนกอรี่ เผลิต ขนม บัริไส้ทะลักจาวจำแปาย 2 รสชที่คือ ชนมนัง เนยลิด และ ขนมปัง์ไทยชึ่งเจลา เซึ่งว 3 80 เ1ละ ฟ้า | ลูก" ที่อนปิดรัาน 2 ชั่วโมง มีขนมปั้ง นยลัด เหลือ 8 ชิ้น และ ทิทย ผลือ 4 ชิ้น จึงจิตาสกค่องที่ทิบ และผมือนกน กล่อวละ 2ลูก ขัดคาaกดต่อไป นี้ไม่ถูกว 1. โดย่ให แต่ละ กล เป็นไส้์แบบเดียวกัน แค้วางตตะทันไว้เพ่อ คุกเท้าสั่งคว คิดเป็น 1/3 ขอวลูกทั้งwe 1. มด จำหน่ แบบลดราก ใ. 2. แนน ตัดารซื้อขนมปัs 3 กล่วข้อnมาดต่งไปนี้ 3. ร้อยละ 50 ขอว 0 แก้วทั่วทมด 4. จุดแล้าที่้ารวมกัปดูก เก้งลี แดงคิดเป็น ร้อยละ 40 ขอวค 0 แก้วท้วหมด ลูกแก้งสี ำกิด ป็นร้อย ต.ทไสขรวลูกแก้ว 1. มีโอmสได้ขมปว นขลดทั้งหมต 2. มีโอกmส์ได้ขดป่ง ทำไทษทั้งแมด 5. ได้ขเมปง เws สดอง่ แน่นอน โอาสได้ขเณปว เนอสตมากกว่าชนีทย ทั้งมด 4. 1. 30 2. 40 3. 35 4. 45 Q ผ 0 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ - การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ X วิเคราะห์บทความผู้. X อัตราส่วนตรีใกณมิติ X การทดลองลุ่ม. L. ประชุมอาคาร * วิเคราะห์บทความผู้ * อัตราส่วนตรีโกนมิติ X การทดลองสุ่ม. 16 ประชุมอาคาร 4. จากช้e 3 แนน้ได้ณมป่อ 49ลิดทั่ว2 ก0 แล้ว นิด ให้นัก เรียนฟิตรณา mทด ลว สวม แล้วต00 ตำทม ชั่อ 6 - ๆ 1. domสใด้ชแมโวหยสัดทั้งสามกลว 2. มีโonสได้ชนมบ้วชาไทยทั่วสามกว 3. ได้ทมปชาไทย อฝฯ แป็นน 4. ไม่มีชนมนัง เหลือสักกล ในรัาน 3 คน 1 โดยสงใจมคลัพธ์ คือหพศ ข00 3 น 6. แลดัย์ทั้งหมดที่ตงเกิดขั้นมี่กี ทมด 1. 5. tใตต่อไปนี้ ไม่เป็น "rs พดดอวล่ม 1. สมจิจบฉลากาวาทัย ในเว้นปีใหม่ 3. อไรศาดเดว่าลุกใน 3. พิกใสเลือกซื้อรถยนต์ที่แมที่ แ ปีเ เคิดกล่อว ลุ่ม จอพิม่นาย 2. 6 3. ไนทอวขอวเธอปืนผู้ชาย ผลลัพธ์ทั้ง หมดที่มี บุต สวออนัอย 2 ณ 1 1. + 2. 6 3.
Q การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ - 6 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ * วิเคราะห์บทความผู้ * โัตราส่วนตรีโกนมิ X การทดลองสุ่มแ. ประชุมอา * วิเคราะห์บทความผู้ |* อัตราส่วนตรีใกณมิติ X การทดลองลุ่มแ. IA ประชุมอาคารสถาน เณิต ให้นักเรี่น พิทชก wrษรต่อไปนี้ เพื่อหอบกำ ตมช้ จาส้ข้อมูลที่ก็บแต่ให้roบ ตำ หมชัง 12-13 9 โดย : 2 ลูก คกที่สัส แจ็บ ทกล่อยท่ 2 ndอใยแมกประกอบด้ายบอดสี่ แถง ขว เปี่ยว อย่อลา 1ลูก น. ทdวายแมกประกอบด้านนอดสี่ จะเห็นว่าทั่วสoกลงวมี คุกuอ ndpวละ 3 ลก ผลลัพธ์ทั้งหมดั่อ ง เกิดขึ้นมีที ดำ 1. (6 4. 24 3. 38 4. 3, 1. ดmมนาย เป็นที่ได้ คามน่าจะ เป็นที่ผครมขยว แต้มมากกว่า 8 พรกยด ผอดสี่แดง มี เทคด l0. ควmดหมนกจะ เป็น 1. 1/ฯ 1 /3 5 / 15 2. /ฯ 2 /3 3 1/% 3. 8/9 4. 4/9 3 4| 9 4 4. 5)ฯ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ |X วิเคราะห์บทความผู้ * อัตราส่วนตรโกณมิติ X การทดลองลุ่มแ. Le หตoบ คำmมชัง 14- 15. พๆ ทณ์ : หมุน 9วล้งทั้งสoงชพอมกัน 1 ร้ง 3 2 -2 - 1 กวลัท (น. ผลลัพธ์ ทั้งหมดทั่ยว เกิดขึ้นมีที่วิธี 2รดังที่2 1. 3. เ 3. 8 4. ๆ 15. คmมนจะเป็นทอน (นงคังที่ 2 ตวกับfอด แตุครณโท้ได้จานาน เต็พ บวก 5/9 1/3 2 3 4. 2/%
เอาวิธีทำค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?