ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับ วิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดที่ 2.2 เลือกคำที่กำหนดให้ แล้วนำไปเติมหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน แอกทีฟทรานสปอร์ต พลังงานจลน์ การแพร่ เวสิเคิล อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต โปรตีนตัวพา แ2 พลังงานศักย์ เยื่อเลือกผ่าน ภาวะสมดุลของการแพร่ เอนโดไซโทซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต เอกโซไซโทซิส ดีออกซีไรโบนิวคลีอิก โปรตีนตัวรับ ออสโมซิส ฟอสโฟลิพิด 1. สารขนาดใหญ่ที่บรรจุอยู่ในเวสิเคิลจะเคลื่อนที่มารวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อปล่อยสารออกนอกเซลล์ 2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณ ที่มีความเข้มข้นต่ำ จนความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเท่ากัน 3. การลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เม็ดเลือดแดงสู่ถุงลม เพื่อ กำจัดออกจากร่างกาย 4. คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่จะยอมให้สารบางชนิดสามารถผ่านเข้า-ออก จากเซลล์ได้ 5. สารพลังงานสูงของเซลล์ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการลำเลียงสารจากบริเวณ ที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง 6. การทำลายเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยการโอบล้อมเชื้อโรคเพื่อ นำเข้ามาย่อยสลายภายในเซลล์ 7. พลังงานที่ทำให้อนุภาคสารเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอนุภาคสารจะเกิด การชนกัน และกระจายไปยังบริเวณอื่นๆ 8. การลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความ ส่ 9 เข้มข้นสูงผ่านช่องโปรตีนตัวพา และอาศัยพลังงานช่วยในการลำเลียง 9. บริเวณที่อนุภาคสารถูกลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของการแพร่แบบ ฟาซิลิเทต และการลำเลียงโดยใช้พลังงาน 10. ถุงบรรจุสารขนาดใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เพื่อใช้ในการลำเลียง สารเข้า-ออกจากเซลล์ องค์ประกอบของสิ่งมี ึงมีชีวิต 21
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉