เคมี
มัธยมปลาย

วิทย์กายภาพเคมี ม.4

ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบในอากาศ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ื่อ บทที่ 1 อากาศ เลขที่ อ) มุมความรู้ สัดส่วนองค์ประกอบในอากาศ แก้สในโตรเจน 78% แก๊สอื่น ๆ เช่น แก๊สอาร์กอน 0.9% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.04% แก๊สฮีเลียม 0.0005% แก๊สออกซิเจน 21% 1. จงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือไปเติมหน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กันต่อไปนี้ (ตัวอักษรสามารถซ้ำข้อได้) 1) มีปริมาณมากที่สุดในอากาศ 2) มีปริมาณน้อยกว่าแก๊สที่มีมากที่สุดในอากาศประมาณ 4 เท่า A. แก้สออกซิเจน B. แกสในโตรเจน 3) ถ้าไม่มีองค์ประกอบนี้ในอากาศจะเรียกว่า อากาศแห้ง C. แกสมีเทนไอน้ำ 4) มีส่วนสำคัญในปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิม 5) เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 6) ชื่อตรงกับคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่า "ขี้เกียจ เฉื่อยชา" 7) เคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดโดยไม่ทำปฏิกิริยากับสารใด ๆ ในร่างกาย 8) ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอาหารแล้วให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต D. แกสอาร์กอน E. แก้สฮีเลียม F. แกสไฮไดรเจน G. แกสคาร์บอนไดออกไซด์ H. แกสโอโซน ตอร่างกาย I. แกสคาร์บอนมอนอกไซด์ 9) เป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตและการเผาไหม้เชื้อเพลิง 10) มีความเฉื่อยช้ำ ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกับแก๊สอาร์กอน ง. ไอน้ำ หน้า 1
LE) มุมความรู้ ประเภทของสาร แบ่งโดยใช้เกณฑ์จำนวนอะตอมของธาตุที่ ชาตุที่เป็นองค์ประกอบได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ธาตุ (element) - ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวเท่านั้น ธาตุที่อยู่ในรูปของอะตอม จะมีเพียง 1 อะตอมเท่านั้น ตัวอย่าง หรือ O เขียนในสูตรเคมี เช่น Kr, Xe " ธาตุที่อยู่ในรูปของโมเลกุล จะมีมากกว่า 1 อะตอม ตัวอย่าง หรือ เขียนในสูตรเคมี เช่น Cl2, 02 2. สารประกอบ (compound) = ประกอบด้วยอะตอมของธาตุ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปโมเลกุลเสมอ!l เขียนในสูตรเคมี เช่น NeCl , HyS ตัวอย่าง หรือ 2. จากสูตรเคมีของแก๊สต่อไปนี้ จงระบุว่าจัดเป็นธาตุหรือสารประกอบและอยู่ในรูปอะตอมหรือโมเลกุล โดยแสดงเครื่องหมาย ในตารางให้ถูกต้อง อยู่ในรูป โมเลกุล สูตรเคมี ประเภทของสาร ขอ แกส ธาตุ สารประกอบ อะตอม 1) Nว แก๊สในโตรเจน 2) Ar แกสอารกอน 3) He แกสฮีเลียม 4) N,0 แก๊สในตรัสออกไซด์ 5) CO2 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 6) CO แกสคารบอนมอนอนไซด์ 7) ไอน้ำ 8) H2 แก๊สไฮโดรเจน 9) CH4 แกสมีเทน 10) Ne แก๊สนีออน 11) NO แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ 12) SO2 แก๊สซัลเฟอร์ใดออกไซด์ 13) O3 แก๊สโอโซน 14) Cl) แก๊สคลอรีน 15) NO2 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ CO) หน้า 2
3. จากแบบจำลองของสารต่อไปนี้ จงระบุประเภทของสาร พร้อมบอกว่าอยู่ในรูปอะตอมหรือโมเลกุล โดยแสดงเครื่องหมาย / ในช่องว่าง อยู่ในรูป โมเลกุล ขอ แบบจำลองของสาร ประเภทของสาร ธาตุ สารประกอบ อะตอม 1) 2) 3) 4) OOOOO 7) 9) 10) หน้า 3 ล
วิทย์กนยภาพเคมี ม.4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉