คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

คณิตศาสคร์ ม.4
แสดงวิธีทำ

1. เมื่อหาร x* - x + 3x - x - 1 และ 2x + x + 9x + a ด้วย X - 2 แล้วมีเศษเหลือเท่ากัน ดังนั้น a มีค่าเท่าใด ก. - 21 ข. - 17 ค. - 13 ง. 3 จ. 5 a 2. ถ้า x - 2 เป็นตัวประกอบของพหุนาม x - ax + - x + 6 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใด 4 ก. a - 1 = 1 ข. a - 2 = 3 ค. a + 1 = 4 ง. a + 2 = 6 จ. a + 3 = 8 3. ตัวประกอบร่วมของพหุนาม x - 2x - 5x + 6 และ x + x - 10x + 8 คือข้อใด ก. X + 2 ข. X - 2 ค. X + 1 ง. X - 1 จ. X 4. ตัวประกอบร่วมของพหุนาม x - 7x + 6 และ 3x - 7x + 4 และ 2x - 9x + 13x - 6 คือข้อใด ก. (x - 1)(x + 2) ข. (x - 2)(x - 1) ค. (x + 1)(x + 2) ง. (x + 1)(x - 2) จ. (x + 1)(x - 1) 7 3 17 2 7 5 1 4 5. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนาม X - X - X + - X + 3 6 6 6 2 ก. - (x + 1)(x - 1(x + 5)(2x + 3) 2 1 - (x + 1)(x - 1)(x + 5)(2x - 3) ข. 3 1 - (x + 1)(x - 1)(x - 5)(2x + 3) ค. 3 ง. - (x + 1)(x - 1)(x + 5)(2x - 3) 6 1 - (x + 1)(x - 1)(x - 5)(2x + 3) จ. 6 6. ให้ a, b, C และ d เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ถ้า a < b และ c < d แล้ว a - C < b - d ข. ถ้า a < b และ c < d แล้ว a + d < b + c ค. ถ้า a < b และ C < d แล้ว ac < bd ง. ถ้า a < b แล้ว C - a > c - b จ. ถ้า a < b แล้ว a" < b"
คณิตศาสตร์  ม.4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!