อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องที่ 2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ใบงานที่ 3.2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของไทยจากการ ผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน 1. การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ 2. การลดกำแพงภาษี ระหว่างประเทศสมาชิก 3. การขยายตัวของสินค้า ส่งออก 4. การเพิ่มอำนาจต่อรอง ในระดับนานาชาติ 5. การสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นคง ในภูมิภาค 199 อาเซียนศึกษา ม.3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องที่ 2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ประโยชน์ของไทยจากการ ผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน 6. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศ 7. การพัฒนาคุณภาพ แรงงาน 8. การขยายตัวด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 9. การพัฒนาด้านมาตรฐาน สินค้าและบริการ 10. การพัฒนาการศึกษา 11. การพัฒนาเทคโนโลยี 200 อาเซียนศึกษา ม.3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉