คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

** N ร 86 ) 4G 09:24 น. 0 O001แบบทดส. หน่วยที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 1. คำตอบของสมการ - 4.1 +3 = 0 คือข้อใด ก. 1, 3 ข. 1, 5 ค. 2, 3 ง. 2, 5 2. คำตอบของสมการ ( 4 12.7 -- (6 = 0 คือข้อใด ก. -1 ข. () ศ. 1 ง. 2 3. คำตอบของสมการ x* - 10x = -24 คือข้อใด ก. 4, 5 ข. 4, 6 ค. 5 , 5 ง. 5,6 4. คำตอบของสมการ x* - 25 = 0 คือข้อใด ก. -5 ข. 5 ค. -5 , 5 ง. 1, 5 5. ตัวประกอบของ 5x - 11x + 2 คือข้อใด ก. (5x + 1)(x + 2) ข. (5x - 1Xx - 2) ค. (5x + 1(x - 2) ง. (5x - 1Xx + 2) 6. คำตอบของสมการ 4x - 20x + 25 = 0 คือข้อใด ก. 5 ข. 5 5 ค. 2 2 7. คำตอบของสมการ 5x 19x = 4 คือข้อใด ก. -4 ข. 2 ค. 2 ง. 4 8. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 7 เซนติเมตร ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาว 4 เซนติเมตร จงหาความยาวของด้านประกอบมุมฉาก อีกด้านหนึ่ง ก. -7 ข. 7 ค. /33 9. จงหาความยาวของฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 4,000 ตารางเซนติเมตร และ 4. /33 มีสูงเอียงยาวเป็นสามเท่าของความยาวของฐานพีระมิต 20/70 20/70 ก. ข. 7 ศ. 20 ง. 40 หากต้องการกลับไปยังการประชุม ให้เปิด Meet 10. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความยาวของด้านยาว เป็นสองเท่าของความยาวของด้านกว้าง และความสูง เท่ากับความยาวของด้านกว้างลบ ด้วย 3 เซนติเมตร ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ผิว 1,224 ตารางเซนติเมตร จงหาความสงของทรงสี่เหลี่ยมมมฉาก = ๐๐.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉