สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

3G แ แ 19:53 น. 4G 46 ใบงานประกอบการส.. ใบงานที่ 23 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและยกตัวอย่างสิทธิและเสรีภาพ ในข้อที่กำหนดให้ (กำหนดเวลาในการทำ 10 นาที) 1. สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 3. สิทธิในการมีหลักประกันความปลอดภัยในการทำงาน 4. สิทธิการรับโทษทางอาญา 5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 6. สิทธิผู้สูงอายุ 7. สิทธิผู้ยากจน 8. สิทธิในการที่จะไม่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 9. เสรีภาพในด้านการสื่อสาธารณะ 10. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ื่อ นามสกุล ขั้น ม.3/. เลขที่ .

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!