ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยสรุปเป็นแผนภาพความคิดแต่ละหัวขอทีค่ะ😊😊

กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนความรู้ คิดเป็นแผนภาพ "บทร้อยกรอง" ให้นักเรียนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในหนังสือเรียนภาษาไทย แล้วสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพความคิด การอ่านบทร้อยกรอง ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด ใบกิจกรรม เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนความรู้ คิดเป็นแผนภาพ "บทร้อยแก้ว" ให้นักเรียนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในหนังสือเรียนภาษาไทย แล้วสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพความคิด การอ่านบทร้อยแก้ว ท ๒๓๑๐ด ภาษาไทย ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!