ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยยค่ะ

ข้อ 5. บริษัท สามเอ็ม จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ปัจจุบันขายสินค้า 480.000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 7 บาท ขายเชื่อภายใต้เงื่อนไข เ/45 ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30 วัน กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย โดยลดมาตรฐานการให้สินเชื่อ ซึ่งจะทําให้ระยะเวลาเก็บ หนี้ถัวเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น 60 วัน และยอดขายเพิ่มชื้นเป็น 600.000 หน่วย ส่วนนโยบายการให้ สินเชื่อเป็น 2110, 45 คาดว่าจะทําให้มีลูกค้าชําระหนี้ภายในระยะเวลาของการให้ส่วนลดเงิน สดถึง 50% ต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ 20% ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการทางการเงิน ท่านควรเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ เพราะเหตุใด กําหนดให้ 1 ปี มี 360 วัน , บริษัทแสงสูรย์ จํากัด ผลิตแพ้มใส่เอกสารโดยปกติมียอดขายปีละ 10,000 ชิ้น และขายเชื่อ ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ 36 วัน ต้นทุนคงที่ 120.000 บาท ต้นทุนผันแปรได้หน่วยละ 16 บาท ราคาขายหน่วยละ 40 บาท หนี้สูญ 1% ต่อมาบริษัทต้องการขยายระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นเป็น 72 วัน ซึ่งคาดว่าจะ ทําให้ยอดขายสูงขึ้น 10% และมีหนี้สูญเกิดขึ้น 5% ของการขายและต้นทุนผันแปรได้ไม่ เปลี่ยนแปลง ถ้าบริษัทต้องการผลตอบแทนในการลงทุนครั้งนี้ 20% ท่านคิดว่าบริษัทควรตัดสินใจในการ ขยายเครดิตหรือไม่ ไซ การเงินธุรกิจ ย ข้อ 7. บริษัท ซีพีเอ็ม จํากัด ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่มีมาตรฐานเครดิตดีเท่านั้น ปัจจุบันขายสินค้าได้ #้ 'ปีละ 6,000 เครื่อง ราคาขายเครื่องละ 5,000 บาท มีต้นทุนรวมหน่วยละ 4.000 บาท ต้นทุน คงที่หน่วยละ 1.000 บาท ลูกหนี้ของบริษัทชําระหนี้ภายในระยะเวลาโดยเฉลี่ย 50 วัน มีหนี้สูญ 2% บริษัทต้องการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นจึงคิดลดมาตรฐานการให้เครดิตลง โดยขายเชื่อให้แก่ ลูกหนี้ที่มีมาตรฐานเครดิตตําด้วย คาตว่าจะทําให้ขายสินค้าได้เพิ่มชื้น 1.200 เครื่อง แต่ใน ขณะเดียวกันลูกหนี้จะชําระหนี้โดยเฉลี่ยเป็น 45 วัน และหนี้สูญเพิ่มชื้นเป็น 4% ค่าของเงิน ลงทุนในลูกหนี้ 20% ให้ท่านวิเคราะห์ในฐานะผู้จัดการทางการเงินว่าควรเปลี่ยนนโยบาย หรือไม่ ข้อ 8. บริษัท ส่งออก จํากัด ปัจจุบันขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เงื่อนไขชําระหนี้ภายใน 30 วัน บริษัทมี นโยบายที่จะให้ส่วนลดเงินสด (0๐5ก 95๐๐แ๓02 % แก่ลูกค้าที่จะชําระหนี้เร็วขึ้น ปัจจุบันบริษัท มียอดขาย 40,000 หน่วยต่อปี ราคาขายและต้นทุนผันแปรได้หน่วยละ 10 บาท และ 6 บาท จ ตามลําดับ ต้นทุนต่อหน่วย 7.50 บาท ณ ระดับการขาย 40.000 หน่วย บริษัทคาดว่าการ 'ใให้ผลประโยชน์ดังกล่าวจะทําให้ยอดขายสูงขึ้น 15% และระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยจะ ลดลงจาก 45 วัน เป็น 18 วัน บริษัทคาดว่า 70% ของลูกค้าจะชําระเงินเพื่อวับส่วนลดเงินสด สําหวรับยอดของหนี้สูญไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าบริษัทต้องการผลตอบแทนชั้นตํ๋า 15% จาก การลงทุน บริษัทควรใช้นโยบายดังกล่าวหรือไม่ ข้อ 9. บริษัท กระจกใส จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ทั่วไป ปัจจุบันขายสินค้าได้ปีละ 3.000,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 200 บาท มีต้นทุนคงที่ 750,000 บาท มีกําไร 450,000 บาท ลูกหนี้ชําระภายในระยะเวลาโดยเฉลี่ย 60 วัน มีหนี้สูญ 5% บริษัทต้องการลดอัตราหนี้สูญให้ลดน้อยลง จึงคิดเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานลูกหนี้ 'โดยจะเพิ่มมาตรฐานลูกหนี้และขายเชื่อให้เฉพาะแก่ลูกหนี้ที่มีเครดิตคีเท่านั้นหากเปลี่ยน มาตรฐานตามนี้ดาคว่าจะทําให้อัตราหนี้สูญลดลง เหลือเพียง 1% แต่จะทําให้ยอดขายลดลง 7 6,000 หน่วย และลูกหนี้ชําระหนี้ภายในระยะเวลา 45 วัน ค่าของเงินทุนในลูกหนี้ 20% หากท่านเป็นผู้จัดการทางการเงิน ท่านจะเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวหรือไม่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉