ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ เรียนออนไลน์ทำไม่ได้เลย 😭😭

1 โทดเเอย สนอแน อนบทศ เพอร เทษงอกไอย เท ฮ. 2หน!เคหอหอ ๒. ธิวทตู๒๐% ๐ อีทเทร ฮ อ๑6ร5เ๐ 2 ๐หทเ๕แอท 1๒๓ ททอรง10 เหตธ เกษอฑเซ์ ๒๐๕๐๓๕นธร ฮิกป์รธท ๒๐๐๒!๐ ซ่๐๓ ท๓๐! แพแอ ธถเฉห 1อ๓ซ่. โหณ๓ ๐ คือเร๓7? โธน๑ 6อ๐15อ ร ๐อีท๒๒ธห ทต๐ท๐ธ ตเธ ต กบธเอท 1อ๐อง 1่ออ่า ฮ. โอแฮร อทย เฉก ๒. หละ๐๐ อทส ฉีอกอชีอ ๐ แทช่เฮ อกฮ่ อหเอเท ช่ โองฮร ตูทย์ เหฮะ๐๐ 4 เก 1ใทอ 1950'5 อ 1!อ1 อ .๒0อ๐๒อ๒ ททอง๑ฮ 1๐ ใหอ บ อ. เกษเอท ๒. เททรท่อตเท ๓ แหอวแออก ฮ่ อกรท 5 ไทยเ| เฮช์ ชัน6๒6 อนทก เธ ทาตช่อ เศแหท 1!ทรรอ เทยูเฮฮ่เรท1ธะ ฮ. โทตเอนเห, อีทเทธรอ ฎูเฮออร. 5๕เรเฮท ช่บน๐๒ร ๒. โทลเซน6ร. ออเซอก สูเฮออร อีทเกดรอ อนท ๐ โทย| อนเกห, อธเรเอก ภูเฮอรร อทกย อีทเทธรอ ชน๕6ร ธาอล ตธรรจ 1 บพ๐๑๑๐๑ลไพไลเหพ 1.โ0 15 1๐0 ททองอ 10 ลทอปทอธ 6๐นทเณ 10 |เหอ. 2.472 [ร ฝ้าอ !เทธ ๒6เพอธอท โพอ 6อนทเพธร. 3. โอ๐ 6๐0แ0 ททอส1 |ท สท องอท |5 10 [. 4.ภิ |ร อท6 เฉลห[ อ ล 6อนทเซ (!1 1ร 6ล|!เฮสด ล ๒เฮหเท66 เท โทลเลทณ์.) 5. โ๐0 รออ อ ทอป์๐6 รอทา6เทเทธ 15 10 [น. 6. #เ[เศุน[ส่ (ไทล1 [5 รอเพธสู่ เพฟ้า โอ0ยส่ 1!0 ททลแอ ! 1ส5ร5186 ธู00สฝี่ |ร ส : 7.โ๐ พอ ฟ้าเทธร [ร 1๐0 ทาไ“ เทธทา 1๐ธอธไทอห. 8. ลหอ โออสร ไทล! พอ นรอ 10 ทลแอ อป่าฮเ โง0ส.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!