สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สิ่งที่แสดงลักษณะของผิวโลกโดยแสดงบนพื้นราบและใช้เครื่องหมายแทนสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกคืออะไร ?

๕%เซีอบคิ 2 ด ฮ่ ย งา4 อ ร , ให้ผู้เรียนคิดหาคําตอบของค้าถามทว่า การหาทิศทางในแผนที่ เราจะทราบได้อย่างไรว่าส่วนใดคือทิศเหนือ ใบกรณีที่ไม่ได้ระบุทิศไว้ในแผนที่ * ะสือจาเล็กกค ส ร้างชี่จดเพียงค้ ส ให้ผู้เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว ว่. ฮ่ 5, ล. ฉ่.ซี่. ฉึ้๑ ส 1 ลิ่งใดที่แสดงลักษณะของผิวโลกโดยแสดงบนพื้นราบและใช้เครื่องหมาย แทนสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลก คืออะไร ต ก. แผนที่ ข. ลูกโลก ค. แผนผัง ง, ภาพถ่ายอากาศ ' ' 2 ข้อใดเป็นแผนที่แสดงปริมาณ ก. แผนที่แสดงฤดูกาล ข, แผนที่แสดงชนิดของป่าไม้ ค. แผนที่แสดงจํานวนประชากร ง, แผนที่แสดงลักษณะทางธรณี 3 เมื่อยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทิศใต้ จะอยู่ทางด้านใด ก. ด้านหน้า ข. ด้านข้าย ค. ด้านขวา ง, ด้านหลัง ณ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนที่ตั้งเมืองในแผนที่ จัดเป็นสัญลักษณ์ประเภทอะไร ก. สัญลักษณ์ที่เป็นสี ข. สัญลักษณ์ที่เป็นจุด ค, สัญลักษณ์ที่เป็นเส้น ง. สัญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ ช๊ สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดในแผนที่ ก. ป่าไม้ ข. ทุ่งหญ้า ค. เนินเขา ง. ไหล่ทวีป 1 ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร อธิบายและยกตัวอย่างมา 3 ขนิด 2 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมา 3 ข้อ
ผิวโลก

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!