ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ อังกฤษ ม.1 🙏🏻🙏🏻

8) จงเขียนประโยคใหม่โดยใช้ “๒ลอ” + คําคุณศัพท์ขันกว่าตามตัวอย่าง ไลภาไอ5 : ป1915 ไทอนร6 15 ๒1อ6๑ ฝ่าลท ทา1ไท6. - 1จ@ ทดร ภส หเดูลุธท ทอนธร 1หลท หหไทย., โดนท รอทร ลล 6ใส่ล ฝ่าสท ฝ่าลไร. - โฮน หลห6 ๐1ส่8" ธอทธ ไทลท ไทยเหร, 1. 1จลห ๕สทตลท 15 ไว[ออ ฝ่าลท ทาปทล. 2. “ดนห รอท 15 ๕ไองอเกลร ปกลท ทาไท6. 3. (วนท 6ลห 115 ๐1ส่อห ฝ่าสท ฝ่าดไชร. 4. 1715 ทอน56 15 ทา๐6 เทอสอทา (ไกลท อนธร. 5. 4เทท“ร กล๓ ]5 พไพ่ไลท ป่าลท โลท๕ร. 6. วเภ ฝี6๓๑5 ลด ไวชลไพอห ป่าลท ทอนรร. 7. (วิน7 นท!ไร ลห6 รลเอร ฝ่าลท ป่าดไทร. ธิ. (ปิน7 สลนไจ(6๓ สร6 ทาอร6 ๒๑ลนทีห์น] ฝ่าลท ฝ่าดหร. 9. "ดนะ ดไทลไช5 สเอ หา0๑ ๑6%ะ๒อทร1๕ ฝ่าลท ทาไทล, 10. ไทด โดทลร565” สูไก่ไส่๓๕ท ลแอ ทหา๐6 สปีไฮลท1 (ไทลก ป่า6 ริการฟ้าร ,

คำตอบ

พี่ขอบอกหลักนะคะ
เช่น
Her garden = สวนของเธอ
Is bigger = is + ใหญ่ + er
than mine = กว่าของฉัน (mine = my แต่มีหน้าที่ต่างกัน)

วิธีเปลี่ยน
หาประธานก่อน สังเกตจาก her garden (her คู่กับ she) ประธานในข้อนี้คือ She
แปลงกริยา is bigger เป็น have bigger…than mine = มี…ใหญ่+er than mine
>> her garden is bigger than mine. สวนของเธอใหญ่กว่าของฉัน
ได้เป็น she have bigger … than mine. เธอมี…ใหญ่กว่าของฉัน
… ก็คือ garden ค่ะ
หรือข้อ 5
Ann’s face is whiter than Jane’s = ใบหน้าของแอนขาวกว่าแจน
(Ann’s face เครื่องหมาย ‘s เป็นเครื่องหมายแสงความเป็นเจ้าของ ดังนั้นวลีนี้จึงแปลว่า หน้าของแอน)
(Jann’s ถ้าอิงจากในประโยคข้อนี้จะย่อมาจาก Jann’s face ค่ะ )
>> Ann’s face is whiter than Jane’s
>> Ann have whiter face than Jane

โจทย์ทั้งหมดทำให้น้องรู้จัก
นามปกติ นามทัวไป He/She/It/They/ชื่อคน เช่น Ann
นามวลีแสดงความเป็นเจ้าของ Her garden/Our car/Their flower/ Ann face
กริยาวลี Is(or Are) + คำคุณศัพท์ + er
การพูดว่า กว่าของฉัน/กว่าของคุณ = than mine/than yours

Upto__mii

Ann have whiter face than jane’s

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!