วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า เรื่องสารละลายม.2ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

| 6. ) | เจ . ธิ 0 ง : | 10 กรัม 1 ซ้อทรัง 3. 10 ลูกบาศก์เซน 4. 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8. นําเชือมเข้มข้น 0 จ น 200 กรัม เมื่อเติมน้าเพิ่มอีก 50 กรี* ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. ปริมาณนําตาลทรายหลังเติมนํามีค่าเท่ากับ 60 กรัม |ริมาณนําในสา ายหลั โามีค่าเท่ากับ 190 กรัม 3. ความเข้มข้นของน้้าเชื่อมหลังเติมน้้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 24 โดยมวล โ ายหลังเติมน้้ามีค่ามากกว่าปริมาณน้้าตาลทรายก่อนเติมน้า [ริมาณนําตาลท )ใดมีความเข้มข้นสูงทีสุด (หน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร) ายในนํา 180 ลูกบาศก์เซนติเมตร ยในนําจนได้สารละลาย 300 ลูกบาศก์เซนติ จู 9. สารละลายใ 1. นําตาล 18 กรัม เดียมคลอไรด์ 20 กรัม ล 2 ปวิง าลือความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้้าเข้าไปอีก 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ญู วี่มีความเข้มขันร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 200 ลูกบาศก์เซน อเข้าไปอีก 30 กรัม 10 บุคคลในข้อใดนําสารละลายมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ถูกต้อง 1. เอ๋ยท้องเสียอย่างหนักจึงต้องให้นําเกลือเข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตร เใช้นํายาล้างเล็บทีมีความเข้มข้นของแอซีโตนร้อยละ 80 โดยปริมาตร 2 น แก้มใช้เอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70 โดยปริมาตรในการล้างแผล ซี 4. โอ้นํานําสัมสายชูเข้มข้นร้อยละ 7 โดยปริมาตร ไปหมักอาหาร 40

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!