วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สอบถามหน่อยค่ะพอดีงงนิดหน่อยค่ะ

บท้ายกิจกรรม อไต้อย่างต่อเนื่อง คําถาม ามา เหตุใดป้าสีจึงไหลไปต 1 2 เหตุไดเมื่อคล ายมือออกแล้วน้าสีไม่ให ยยนจะอธิบายการทั -งานของแบบจําลองการทํา 2 แบบจําสองการทํางานของหัวใจในกิจกรรมนี้ มีสี 5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร ดูรณเดงปัย แล1“ เรงดั้ง๑ด น หลกลับทางท่อเต็ม างานของหัวใจว่าอย่างไร [นและสิ่งที่แตกต่าง' งที่เ จากการทํางานของหัวใจ มา นุษย์อย่างไร
๑วดน้า 5จิ ๐ จิเตร ตัด้ นื เล็น “ หาย เข่น เว้นหุด กูเดยข้ ส้ ลูกคร <ีหค“ หใกแกร่ง
๒ 0๐0 0 ต๑4๑๓ เษ@ ชัผันภละเช๊าก็โญนการทากกชาครือย วัดติตราซิพจงด แบบการทดตองแ. งและทคคองเคีย วัตตุและซูปกรณ์ ห นาฬิกาซับเวล วาดรูป7 เซิงหเดเทือตเครัฒาษาทรตัก ให้วโจรนละหักบหญิงาทียารณต์าก ๆ วิธีการหคลอง (ไห้ 1วิธีการทตลองพร้อมค้าสฟิง ายพื้น ๆ เรียงตําตับเป็นขิดๆ สึกกะกจาการคนังสืฒเรืยหน จคน้า 6๕ ผลการทคลอง ตอนที่ 1 ล เพศ จํานวนครั้งในกา' นของซีพจร (ครั้งตอนาธิ ภณซุณ์ ศรีฟัพร แล 1 อ ผลการทดลอง ตอนที่ 2 ออกแบบการทตลองที่มีการกําหนตและควบคุมตัวแปร 1. ปัญหา คือ.. 2 สมมติฐาน คือ. 3. ตัวแปรตัน คือ....., ตัวแปรตาม คือ. ตัวแปรควบคุม คือ.. 4 วัสดุ/อุปกรณ์ 5. วิธีการทดลอง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!