เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อน ม.1

13

197

1

ข้อมูล

Prae.📖🍑

Prae.📖🍑

การถ่ายโอนความร้อน

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

สูญเสีย=ได้รับคือไรคับ

แชร์โน้ตนี้