เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การใช้โวหารภาพพจน์

15

249

0

ข้อมูล

ferxz🦄

ferxz🦄

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้