เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พ ลั ง ง า น

1

131

0

ข้อมูล

K. ktrr

K. ktrr

พลังงานกล,พลังงานความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้