เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🅔🅝🅖🅛🅘🅢🅗🇬🇧

24

476

0

ข้อมูล

by_nyky

by_nyky

ส รุ ป โ น๊ ต ย่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ🇬🇧
✔️เ ข้ า ใ จ ง่ า ย💓
✔️อ่ า น ง่ า ย📚
✔️ เ อ า ไ ว้ ใ ช้ ท บ ท ว น ต า ม บ ท เ รี ย น ห รื อ ส อ บ เ ข้ า ก็ ไ ด้ น ะ ค ะ~👍🏻
# ส รุ ป พ ว ก นี้ ม า จ า ก ก า ร จ ด ส รุ ป ย่ อ ใ น enconcept ค อ ร์ ส pretrium น้ า ค้ า 📝

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้