เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

11

239

0

ข้อมูล

Creamcake 💗

Creamcake 💗

สรุปกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีของเปลือกโลกนะคะ 🌏

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้