เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปัจจัยการผลิต ค่าเสียโอกาส+++

15

462

0

ข้อมูล

Ai~chan

Ai~chan

เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5 เรื่องปัจจัยการผลิต ค่าเสียโอกาส อรรถประโยชน์ทรัพย์เสรี เศรษฐทรัพย์ สินค้าสาธารณะและสินค้าเองชน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News