เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระเบียบบริหารราชกาลแผ่นดิน สมัยรัตนโกสินตอนต้น ม.3

9

81

0

ข้อมูล

Pondacu69

Pondacu69

มัธยมต้น 3

บอกการบริหารงานต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินตอนต้น มี ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องที่

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News